Page 193 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

โขนไทย
๑๙๓
“มาเป็
นคนดู
ให้
เราเถอะ”
ฉากโขนปิ
ดลงไปพร้
อมเสี
ยงปรบมื
ที
ก้
องโรงละคร ในนามของสถานี
วิ
ทยุ
สราญรมย์
ต้
องขอกราบขอบพระคุ
อาจารย์
ฯ ที
เสี
ยสละเวลาให้
เราสั
มภาษณ์
แม้
ว่
า จะเป็
นโขนรอบค่
ำ เสี
ยงปรบมื
อาจจะจางหายไปในค่
ำคื
นนี
แต่
หวั
ในใจว่
า เมื
อฉากโขนเปิ
ดอี
กครั
งในปี
หน้
มื
อน้
อยๆ ของท่
านผู
อ่
านจะทำให้
โรงละคร
มี
เสี
ยงก้
องขึ
นมาอี
กครั
ง และปรบมื
ให้
กั
บความเป็
นไทยในรอยโขนไทย ที
จะ
สื
บสานความเป็
นไทยไปนานเท่
านาน