Page 198 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๑๙๘
ท่
านนายกรั
ฐมนตรี
กล่
าวสุ
นทรพจน์
ว่
า วั
ฒนธรรมเพอรานากั
นเป็
นวั
ฒนธรรม
ผสมที
งดงาม เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู
ให้
เกิ
ดการพั
ฒนาภู
มิ
ปั
ญญา และความเจริ
ญรุ
งเรื
อง
เหมาะสำหรั
บการให้
สิ
งคโปร์
เติ
บโตด้
วยเศรษฐกิ
จสร้
างสรรค์
และในปี
ที
แล้
เมื
องปี
นั
งได้
เปิ
ด Pinang Peranakan Mansion หรื
อพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
บาบ๋
า-ยองย้
ที
งดงามในตั
วอาคารและสถาปั
ตยกรรมมาก ปั
จจุ
บั
นเป็
นหนึ
งในสถานที
ที
ต้
องไป
เมื
อท่
านไปเยื
อนเมื
องปี
นั
ง สำหรั
บในเมื
องไทยด้
วยงบประมาณที
มี
จำกั
สมาคมเพอรานากั
น ร่
วมกั
บเทศบาลนครภู
เก็
ตและ สำนั
กงานธนารั
กษ์
พื
นที
ภู
เก็
กำลั
งพยายามบู
รณะตึ
กเก่
าธนาคารชาร์
เตอร์
กลางเมื
องภู
เก็
ตให้
เป็
นพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
บาบ๋
า-เพอรานากั
นอยู่
คาดว่
าประมาณอี
ก ๒ ปี
คงแล้
วเสร็
เครื
อข่
ายสมาคมเพอรานากั
นในต่
างประเทศนั
นจะมี
เพิ
มขึ
นแทบทุ
กปี
ในปี
นี
การประชุ
มที
มะละกามี
การประกาศเป็
นสมาพั
นธ์
เพอรานากั
น (The
Federation of Peranakan Association, FPA) มี
สมาคมเกิ
ดใหม่
ที่
กลั
นตั
อิ
นโดนี
เซี
ยและซิ
ดนี
ย์
รู
ปแบบการรวมตั
วแบบหลวม ๆ ที
ไม่
มี
ข้
อบั
งคั
บมาก
แต่
ทุ
กสมาคมต้
องแสดงออกถึ
งความพร้
อมในการอนุ
รั
กษ์
ให้
ชั
ดเจน สมาคมใหญ่
จะเสี
ยค่
าส่
วนกลางในการจั
ดทำเอกสารหนั
งสื
อมากกว่
าสมาคมเล็
ก (ชื
“ซั
วราบาบ๋
า”
) ภายในแต่
ละสมาคมจะต้
องมี
การเลื
อกตั
งกรรมการให้
ชั
ดเจน
ในประเทศไทยกิ
จกรรมสมาคมที
เกิ
ดจากชาวภู
เก็
ตและตะกั
วป่
าเป็
นแกนนำที
เข้
มแข็
งมาก คาดว่
าจะมี
การขยายเครื
อข่
ายไปยั
งต่
างจั
งหวั
ดได้
เพิ
มขึ
นใน
อนาคต
เพอรานากั
น เป็
นวั
ฒนธรรรมที
แสดงให้
เห็
นถึ
งความชาญฉลาดที
ไม่
แบ่
งเขาแบ่
งเรา และนำจุ
ดเด่
นของวั
ฒนธรรมโบราณทั
งหลายมารวมกั
นให้
เกิ
ดสิ่
งใหม่
ที่
ดี
กว่
า ท่
ามกลางกระแสโลกาภิ
วั
ตน์
เมื่
อประชากรโลกมี
การติ
ดต่
พบปะกั
นง่
ายขึ
น เกิ
ดทุ
นข้
ามชาติ
ขนาดใหญ่
ที
มั
กต้
องการขายสิ
นค้
าแบบตั
ดเสื
โหล อาหารด่
วน เครื
อข่
ายเช่
นนี้
จะเป็
นตั
วอย่
างที่
ดี
ในความเจริ
ญทางเศรษฐกิ
สั
งคมของโลกอี
กแง่
มุ
ม เหมาะแก่
การเชื
อมสั
มพั
นธไมตรี
ของคนทั
งปวงโดย
ไม่
ทำลายวิ
ถี
ชี
วิ
ตความเป็
นอยู่
ดั้
งเดิ
มของคนท้
องถิ่
นให้
สู
ญหายไป