Page 200 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

สมเด็
จพระรามาธิ
บดี
ที
๒ ด้
วยย่
านนั
น แทบจะเป็
นประเทศโปรตุ
เกสน้
อย ๆ
เพราะมี
ทั้
งโบสถ์
ฝรั่
งตั้
งตระหง่
านและมี
ทั้
งชาวโปรตุ
เกสเดิ
นขวั
กไขว่
วั
นนี
จะพาท่
านผู
ฟั
งย้
อนเวลาไปแถบนั
น เพื
อไปถามไถ่
ว่
าขนมฝรั
มี
ที
มาที
ไปอย่
างไร เดี
ยวนี
ขนมแบบนี
จะหาซื
อที
ก็
ต้
องรู
แหล่
ง หาทานไม่
ง่
าย
เหมื
อนขนมไทยแบบอื
น ขอแนะนำให้
ผู
อ่
านรู
จั
กกั
บคุ
ณวิ
สิ
นี
มณี
ประสิ
ทธิ
ผู
สื
บทอดการทำขนมฝรั
งหรื
อขนมกุ
ฎี
จี
นเป็
นรุ
นที
๕ ซึ
งขนมชนิ
ดนี
ทำต่
อๆ
กั
นมาราว ๒๐๐ กว่
าปี
แล้
ว โดยคุ
ณวิ
สิ
นี
ฯ ทำขนมชนิ
ดนี้
มา สิ
บกว่
าปี
เรี
ยนรู้
มาจากชาวโปรตุ
เกสสมั
ยนั้
วิ
ทยุ
สราญรมย์
๒๐๐