Page 201 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

เรื
องของเรื
องมี
อยู
ว่
า ชาวโปรตุ
เกสต้
องการทำขนมชนิ
ดนี
แจกในช่
วง
คริ
สต์
มาส ปี
ใหม่
มี
ชื
อเดิ
มว่
าเค้
กกึ
(ภาษาโปรตุ
เกส) อั
นที
จริ
งไทยทำขนม
ตามอย่
างโปรตุ
เกสหลากหลายชนิ
ด อาทิ
ฝอยทอง ทองหยิ
บ ทองหยอด ฯลฯ
โดยเมื
อก่
อนนี
ขนมกุ
ฎี
จี
นหรื
อขนมฝรั
งจะเป็
นขนมเค้
กที
ไม่
มี
หน้
าใด ๆ
รสชาติ
ละมุ
นด้
วยเครื
องปรุ
ง แต่
ระยะหลั
ง คุ
ณวิ
สิ
นี
ฯ ดั
ดแปลงเติ
มหน้
าให้
ดู
น่
าทานขึ
นโดยเติ
มลู
กพลั
บ ลู
กเกดและฟั
กเชื
อม เนื
องจาก ชุ
มชนนั
นเป็
ชุ
มชนของชาวจี
น ของแต่
งหน้
าจึ
งกระเดี
ยดไปทางขนมของจี
น ส่
วนที
มาของ
ชื
อขนมฝรั
งเป็
นเพราะขนมไทยสมั
ยก่
อน ไม่
ใช้
ส่
วนผสมของไข่
มี
เพี
ยงขนมที
ปรุ
งอย่
างง่
าย ๆ จากผลิ
ตผลในสวน เช่
น ขนมกล้
วย ขนมตาล ขนมฟั
กทอง
พอมี
ขนมที่
ทำจากไข่
จึ
งเรี
ยกว่
า ขนมฝรั่
ขนมฝรั่
ง...แม่
เอ๊
๒๐๑