Page 202 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ส่
วนผสมของขนมนี้
มี
เพี
ยงไข่
ทั้
งฟอง น้
ำตาลและแป้
ง ปราศจากผงฟู
สี
และกลิ
น แต่
ส่
วนผสมสามอย่
าง ก็
ใช่
ว่
าจะมี
สู
ตรตายตั
ว เพราะผู
ที
รั
บสื
บทอด
กวนจากความชำนาญ คะเนให้
ส่
วนผสมไม่
ข้
นหรื
อเหลวจนเกิ
นไป คล้
าย ๆ วิ
ธี
กวนแป้
งขนมเบื
องไทย ก่
อนจะหยอดลงพิ
มพ์
ที
มี
เตาละ ๔๒ อั
น วิ
ธี
การอบ
ก็
ยุ
งยากอยู
พอสมควร เพราะแทบจะใช้
วิ
ธี
ผิ
งกั
บฟื
นโดยใช้
กรวดเป็
นตั
ผ่
านความร้
อนขึ
นมาสู
พิ
มพ์
ใช้
ฝาสั
งกะสี
ปิ
ดและโรยถ่
านข้
างบนทั
บอี
กที
ให้
ขนมมี
ความกรอบนอกนุ
มใน และหน้
าขนมเป็
นสี
เหลื
องทองน่
ารั
บประทาน
พออบเสร็
จหน้
าคนอบก็
เหงื
อเยิ
มตามไปด้
วย แต่
ขนมก็
หอมกรุ
นจากเตา
สมกั
บที
ใช้
เวลายุ
งยากในการทำ เข้
าใจเอาเองว่
าเป็
นวิ
ธี
ที
ใช้
เลี
ยนแบบเตาอบ
เพราะสมั
ยก่
อนไม่
มี
เตาอบใช้
ชาวโปรตุ
เกสจึ
งใช้
อิ
ฐก่
อเป็
นเตา แล้
วใช้
ถ่
าน
หรื
อฟื
นอบขนม ปั
จจุ
บั
น มี
ผู
สื
บทอดการทำขนมนี
ในชุ
มชนกุ
ฎี
จี
นเพี
ยง
สามครั
วเรื
อนล้
วนเป็
นผู้
ที่
มี
ความเกี่
ยวดองกั
บชาวโปรตุ
เกส
วิ
ทยุ
สราญรมย์
๒๐๒