Page 23 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

คำกล่
าวของ นายสุ
รพงษ์
โตวิ
จั
กษณ์
ชั
ยกุ
ล รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงการต่
างประเทศ
๒๓
๓) การกำหนดทิ
ศทางของไทยในประชาคมระหว่
างประเทศและ
การใช้
กลยุ
ทธ์
ด้
านการต่
างประเทศเพื
อขั
บเคลื
อนการเติ
บโตอย่
างยั
งยื
ของไทยในเวที
โลก
๔) แนวทางส่
งเสริ
มบทบาทของเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ในฐานะหั
วหน้
าที
มประเทศไทยในต่
างประเทศเพื
อบู
รณาการการดำเนิ
นงาน
ด้
านการต่
างประเทศให้
เกิ
ดประสิ
ทธิ
ภาพและประสิ
ทธิ
ผลสู
งสุ
นอกจากนั
น ในการประชุ
มครั
งนี
กระทรวงการต่
างประเทศได้
รวม
ประเด็
นใหม่
ๆ เช่
น การทู
ตวิ
ทยาศาสตร์
เพื
อให้
เอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
มี
ส่
วนช่
วยในการเสริ
มสร้
างขี
ดความสามารถในด้
านนวั
ตกรรม วิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ของประเทศไทย การร่
วมแลกเปลี
ยนข้
อคิ
ดเห็
นกั
บผู
แทน
ภาคธุ
รกิ
จ ภาคประชาสั
งคม สื่
อมวลชน และนั
กวิ
ชาการ ถึ
งบทบาทของทู
และของกระทรวงการต่
างประเทศที
จะตอบสนองต่
อความต้
องการของ
ประชาชน การรั
บฟั
งสถานการณ์
และการแก้
ไขปั
ญหาจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
จากเลขาธิ
การสภาความมั
นคงแห่
งชาติ
ศอ.บต. และผู
แทนกองทั
พบก
เพื
อให้
เอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
มี
ความเข้
าใจและสามารถชี
แจงกั
ต่
างประเทศ ตลอดจนร่
วมเสนอหนทางแก้
ไขจากประสบการณ์
ของประเทศ
ที่
ตนมี
เขตอาณาอยู่
ภารกิ
จด้
านเศรษฐกิ
จของเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
เป็
งานหลั
กอี
กประการหนึ
งที
กระทรวงการต่
างประเทศให้
ความสำคั
ญในลำดั
บต้
กระผมได้
ริ
เริ
มนโยบาย
“หนึ
งทู
ต สามผลิ
ตภั
ณฑ์
โดยได้
ขอให้
เอกอั
ครราชทู
และกงสุ
ลใหญ่
จั
ดทำรายการสิ
นค้
าสามรายการที
มี
ศั
กยภาพในตลาด
ในประเทศที
ประจำการ โดยมุ
งเน้
นสิ
นค้
าเกษตรเพื
อให้
การดำเนิ
นการด้
านนี
ของกระทรวงการต่
างประเทศตอบสนองต่
อผลประโยชน์
ของประชาชน
โดยตรง