Page 26 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ในการเปิ
ดการประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ทั่
วโลก ประจำปี
๒๕๕๕
วั
นจั
นทร์
ที่
๖ สิ
งหาคม ๒๕๕๕
ณ วิ
เทศสโมสร กระทรวงการต่
างประเทศ
ขอประทานกราบทู
ลทราบฝ่
าพระบาท
เกล ้
ากระหม่
อมฉั
น นางสาวย ิ
งลั
กษณ์
ชิ
นวั
ตร นายกรั
ฐมนตรี
ขอประทานกราบทู
ลฝ่
าพระบาท ขอประทานพระอนุ
ญาตถวายรายงาน
ในเรื
องแนวนโยบายต่
างประเทศของรั
ฐบาล และแนวทางท ี
รั
ฐบาล
ประสงค์
ให้
ผู
บริ
หารกระทรวงฯ เอกอั
ครราชทู
ต หั
วหน้
าคณะผู
แทนถาวร
ของไทย และกงสุ
ลใหญ่
ทุ
กท่
านดำเนิ
นการ ควรมิ
ควรแล้
วแต่
จะโปรด
คำกล่
าวของนายกรั
ฐมนตรี
วิ
ทยุ
สราญรมย์
๒๖