Page 29 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

คำกล่
าวของนายกรั
ฐมนตรี
๒๙
๓ ประเด็
ประการแรก
คื
อ การที
เรากลั
บเข้
าสู
กระบวนการของ
ประชาธิ
ปไตย การลดความขั
ดแย้
งทางการเมื
องด้
วยวิ
ธี
การปรองดอง
สิ
งต่
าง ๆ เหล่
านี
ก็
จะเป็
นจุ
ดที
ทำให้
ประเทศต่
าง ๆ ให้
การยอมรั
บและทำงาน
กั
บประเทศไทยด้
วยความสบายใจ อั
นนี
เป็
นสิ
งที
เราต้
องร่
วมกั
นในการ
สร้
างความมั
นใจให้
กั
บนั
กลงทุ
นหรื
อนั
กท่
องเที
ยวให้
มี
ความสบายใจ
ประเด็
นที
สอง
คื
อ รั
ฐบาลสามารถที
จะบริ
หารประเทศภายใต้
ภาวะ
วิ
กฤต นั
นก็
คื
อว่
าสิ
งที
เราได้
แสดงให้
เห็
นว่
าประเทศไทย สามารถฟื
นจาก
อุ
ทกภั
ยได้
อย่
างไร และพร้
อมที
จะรั
บนั
กลงทุ
น พร้
อมที
จะทำงานค้
าขาย
หรื
อพร้
อมที
จะรั
บนั
กท่
องเที
ยวต่
างประเทศแล้
ว นี
ก็
เป็
นสิ
งที
เราได้
ร่
วมกั
ในการสร้
างความมั่
นใจ และ
ประการสุ
ดท้
าย
คื
อ บทบาทของประเทศไทย
ต่
อประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยนที
จะเกิ
ดขึ
นในปี
๒๕๕๘ ซึ
งก็
เป็
นสิ
งที
ไม่
ว่
จะเป็
นประเทศไหนก็
จะให้
ความสนใจและถาม โดยเฉพาะความสั
มพั
นธ์
กั
ประเทศในกลุ่
มอาเซี
ยน ไม่
ว่
าจะเป็
น กรณี
ของกั
มพู
ชา หรื
อพั
ฒนาการทาง
การเมื
องของเมี
ยนมาร์
สิ
งที
เขาต้
องการเห็
นก็
คื
อว่
า เราจะต้
องทำอย่
างไร
ให้
ประชาคมโลกมี
ความเชื
อมั
นว่
าประเทศไทยจะเป็
นผู
ที
มี
บทบาทสำคั
ในภู
มิ
ภาคนี
เพราะว่
า ประเทศไทยเรานั
นไม่
ได้
เหมาะแค่
การที
จะเข้
ามา
ลงทุ
น มี
ความพร้
อมทางด้
านฝี
มื
อแรงงาน ความพร้
อม ทางด้
าน Facility
ต่
าง ๆ แต่
สิ่
งที่
ประเทศไทยมี
คื
อ เราพร้
อมที่
จะพุ่
งเป้
าไปสู่
ความเป็
นประตู
สู่
อาเซี
ยนและนี
คื
อ๓ เรื
องใหญ่
ที
หลายๆประเทศให้
ความสนใจและความมั
นใจ
และขอเรี
ยนว่
า ๓ สิ่
งนี้
เป็
นสิ่
งที่
ประกอบกั
น ความเชื
อมั
นในประเทศ
ความชั
ดเจนและโปร่
งใสในการทำงาน ความสงบที
หลายคนจะมาลงทุ
และสุ
ดท้
ายแล้
วเป็
นแหล่
งที
จะขยายต่
อในภู
มิ
ภาคอาเซี
ยน และนี
เป็
นสิ
งที
เราได้
ไปพบเห็
นและทำงานร่
วมกั
บท่
านเอกอั
ครราชทู
ตหลายประเทศ
มาแล้