Page 31 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

คำกล่
าวของนายกรั
ฐมนตรี
๓๑
ของการลงทุ
นหรื
อโอกาสท ี
จะเกิ
ดขึ
น รวมถึ
งการที
เราได้
น้
อมนำ
แนวพระราชดำริ
หลั
กเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงเพื
อสร้
างภู
มิ
คุ
มกั
นความผั
นผวน
ของตลาดโลกในระยะยาว นโยบายการส่
งเสริ
ม SMEs สิ
งต่
าง ๆ เหล่
านี
ต้
องการการให้
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
มกั
บต่
างประเทศ
ประการที
สาม คื
อ การให้
ความสำคั
ญเรื
องการพั
ฒนาสั
งคม
และพั
ฒนาคน คื
อการดู
แลสภาพแวดล้
อมความเป็
นอยู
และการดู
แล
ความสงบสุ
ขในประเทศ ความมั่
นคง ระบบสาธารณสุ
ข สวั
สดิ
การ ต่
าง ๆ
วั
นนี
ประเทศไทยได้
รั
บความชื
นชมจากหลายประเทศในเรื
องของสาธารณสุ
ที
เราเปิ
ดโอกาสให้
ประชาชนเข้
าถึ
งการดู
แลรั
กษาสุ
ขภาพ ซึ
งถื
อเป็
พั
ฒนาการที
สำคั
ญที
น่
าจะมี
การเน้
นย้
ำ และเรื
องของคน ก็
คื
อการพั
ฒนา
คุ
ณภาพคน การศึ
กษาตั
งแต่
วั
ยเยาวชน และโดยการนำเทคโนโลยี
ต่
าง ๆ
ให้
ได้
เรี
ยนรู
อย่
างถู
กต้
อง เพราะหลายประเทศเริ
มมองเรื
องการขาด
แรงงาน ประเทศไทยก็
น่
าภู
มิ
ใจเพราะเรามี
แรงงานที
มี
ฝี
มื
อ สั
งเกตได้
ว่
ท่
านเอกอั
ครราชทู
ตก็
เห็
นเช่
นกั
นว่
า ถ้
าเป็
นประเทศที
ต้
องใช้
แรงงานฝี
มื
เขาก็
จะบอกว่
าจะต้
องมาที
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมี
แรงงานที
มี
ฝี
มื
อดี
และละเอี
ยด และเขาก็
จะมองระยะยาวว่
า เราสามารถจะผลิ
บุ
คลากรให้
สอดคล้
องกั
บความต้
องการของตลาดในอนาคตหรื
อไม่
และ
ถ้
าเขาคิ
ดว่
าจะใช้
ประเทศไทยเป็
นฐานในการลงทุ
น การวางแผนต่
าง ๆ
ของเราพร้
อมหรื
อไม่
นี
คื
อสิ
งที
จะเรี
ยนยื
นยั
นว่
า รั
ฐบาลก็
จะทำงานควบคู
ไปกั
บการที
เราจะต้
องวางแผนข้
างหน้
าเพื
อที
จะสามารถตอบสนองกั
ความต้
องการทั้
งภายในประเทศและต่
างประเทศ