Page 38 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

การป้
องกั
นอาชญากรรมและความยุ
ติ
ธรรมทางอาญาแห่
งสหประชาชาติ
ทรงพระกรุ
ณาเข้
าร่
วมการประชุ
มด้
วย
การประชุ
มทู
ตแบ่
งออกเป็
น ๒ ช่
วง คื
อ ๑) การหารื
ออย่
างไม่
เป็
นทางการ
ระหว่
างวั
นที่
๓ - ๕ สิ
งหาคม ๒๕๕๕ ที่
อำเภอชะอำ จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
ระหว่
าง
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงการต่
างประเทศ กั
บเอกอั
ครราชทู
ต กงสุ
ลใหญ่
และ
ผู
บริ
หารกระทรวงฯ โดยแยกการหารื
อเป็
นรายภู
มิ
ภาค คื
อ (๑) ยุ
โรป
(๒) อเมริ
กาและแปซิ
ฟิ
กใต้
(๓) เอเชี
ยตะวั
นออก (๔) เอเชี
ยใต้
ตะวั
นออกกลาง
และแอฟริ
กา และภารกิ
จด้
านพหุ
ภาคี
และ ๒) การหารื
ออย่
างเป็
นทางการ
ระหว่
างวั
นที
๖ - ๘ สิ
งหาคม ๒๕๕๕ ที
กรุ
งเทพฯ โดยพระเจ้
าหลานเธอ
พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา เอกอั
ครราชทู
ต ประธานคณะกรรมาธิ
การ
ว่
าด้
วยการป้
องกั
นอาชญากรรมและความยุ
ติ
ธรรมทางอาญาแห่
งสหประชาชาติ
ทรงเข้
าร่
วมการประชุ
มในช่
วงนี้
สาระสำคั
ญของการประชุ
มครั
งนี
ครอบคลุ
มประเด็
นสำคั
ญในด้
าน
ต่
าง ๆ นั
บตั
งแต่
เรื
องการกำหนดบทบาทของไทยในบริ
บทความท้
าทายใหม่
ของโลก สถานการณ์
เศรษฐกิ
จโลก วิ
กฤติ
เศรษฐกิ
จเขตยู
โร การเข้
าสู
ประชาคมอาเซี
ยน นโยบายเศรษฐกิ
จของไทย ทิ
ศทางการพั
ฒนาประเทศไทย
ภายใต้
แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
ฉบั
บที่
๑๑ กลยุ
ทธ์
ด้
าน
การต่
างประเทศเพื
อขั
บเคลื
อนการเติ
บโตอย่
างยั
งยื
นของธุ
รกิ
จไทยในเวที
โลก
การทู
ตวิ
ทยาศาสตร์
ในฐานะเครื
องมื
อทางการทู
ตเพื
อส่
งเสริ
มความร่
วมมื
และขี
ดความสามารถในการแข่
งขั
นของไทยในอนาคต ทิ
ศทางของไทยใน
ASEAN+3สถานการณ์
จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
การต่
างประเทศกั
บภาคประชาชน
ไปจนถึ
งเรื
องบทบาทของเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ในฐานะหั
วหน้
ที
มประเทศไทยและผู
นำการเปลี
ยนแปลง และการบริ
หารภารกิ
จในต่
างประเทศ
ทั
งด้
านงบประมาณ อั
ตรากำลั
ง และโครงการตามงบประมาณภารกิ
ยุ
ทธศาสตร์
วิ
ทยุ
สราญรมย์
๓๘