Page 39 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

คุ
ยอะไร... ในประชุ
มทู
๓๙
ในพิ
ธี
เปิ
ดการประชุ
มเมื
อวั
นที
๖ สิ
งหาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิ
งลั
กษณ์
ชิ
นวั
ตร นายกรั
ฐมนตรี
ได้
มอบนโยบายแก่
เอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ทั
วโลก
โดยเน้
นถึ
งความสำคั
ญของการกำหนดจุ
ดยื
นและการรั
กษาผลประโยชน์
ของ
ชาติ
ท่
ามกลางสภาวะของโลกในปั
จจุ
บั
นที
ไร้
พรมแดนที
มี
ทั
งความร่
วมมื
ที
ใกล้
ชิ
ดและความท้
าทายใหม่
ๆ ซึ
งนานาชาติ
ต่
างให้
ความสนใจกั
บไทย
ในหลายประเด็
น เช่
น การกลั
บเข้
าสู
กระบวนการประชาธิ
ปไตยและ
ความขั
ดแย้
งทางการเมื
องที
ลดลง ทำให้
ต่
างประเทศให้
การยอมรั
บและมี
ความเชื
อมั
นในไทยมากขึ
นการฟื
นตั
วจากอุ
ทกภั
ย การมี
บทบาทสำคั
ญในอาเซี
ยน
ทั
งการมี
ส่
วนร่
วมในการพั
ฒนาประเทศเพื
อนบ้
าน และการเข้
าสู
ประชาคมอาเซี
ยน
ที
ไทยต้
องเตรี
ยมความพร้
อมทั
งในด้
านกายภาพ ด้
านสถาบั
นและระบบ และ
ประชาชน และการมี
บทบาทร่
วมกั
บประชาคมโลกในการแก้
ไขปั
ญหาไร้
พรมแดน
เช่
น การก่
อการร้
าย อาชญากรรมข้
ามชาติ
สิ่
งแวดล้
อม ยาเสพติ