Page 44 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ในต่
างประเทศ ตลอดจนส่
งเสริ
มให้
ประชาชนมี
ความรู
ความเข้
าใจและรู
สึ
ว่
าการต่
างประเทศเป็
นสิ
งที
จั
บต้
องได้
และมี
ส่
วนร่
วมรั
บทราบการดำเนิ
นโยบายต่
างประเทศมากขึ้
น ทำให้
กระทรวงการต่
างประเทศ
“พึ่
งได้
ใกล้
ตั
ว”
หก คื
อ การดำเนิ
นการเชิ
งรุ
กและเชิ
งลึ
กเพื
อขั
บเคลื
อนการเติ
บโต
อย่
างยั
งยื
นของเอกชนไทยในโลกและเป็
นแหล่
งข้
อมู
ลเชิ
งลึ
ให้
กั
บรั
ฐบาล
หน่
วยราชการ และภาคเอกชน ทั
งด้
านเศรษฐกิ
จ การเมื
อง การเสริ
มสร้
าง
องค์
ความรู
และนวั
ตกรรม แสวงหาโอกาส เปิ
ดตลาดใหม่
ประชาสั
มพั
นธ์
และกระจายสิ
นค้
าไทย ประสานงานใกล้
ชิ
ดกั
บภาคเอกชนยิ
งขึ
น จั
บคู
ทาง
ธุ
รกิ
จให้
กั
บภาคเอกชน มี
ความแม่
นยำฉั
บไว สามารถคาดการณ์
แนวโน้
มต่
าง ๆ
ของโลกและแจ้
งเตื
อนในเรื
องที
อาจส่
งผลกระทบต่
อไทยพร้
อมเสนอแนะ
แนวทางแก้
ไข
สุ
ดท้
าย คื
อ การแก้
ปั
ญหาจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
และป้
องกั
นมิ
ให้
ปั
ญหาถู
กเชื
อมโยงจนกลายเป็
นปั
ญหาระหว่
างประเทศ
โดยสร้
างความเข้
าใจ
ที
ถู
กต้
องกั
บนานาประเทศและพั
นธมิ
ตรในเวที
ระหว่
างประเทศและสนั
บสนุ
นั
กศึ
กษาไทยมุ
สลิ
มในต่
างประเทศเพื
อสร้
างความรู
สึ
กที
ดี
และความไว้
เนื
อเชื
อใจ
ซึ
งเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
มี
หน้
าที
ในการรายงานข้
อมู
ลเชิ
งลึ
กที
เชื
อมโยง
กั
บปั
ญหาจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
และสร้
างเครื
อข่
ายความสั
มพั
นธ์
ที
ดี
กั
กลุ
มคนไทยมุ
สลิ
ม ผู
นำทางศาสนา และนั
กเรี
ยนไทยมุ
สลิ
มในต่
างประเทศ
เพื่
อความร่
วมมื
อในการให้
ข้
อมู
ลและข้
อเท็
จจริ
วิ
ทยุ
สราญรมย์
๔๔