Page 50 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๕๐
ด้
วยเหตุ
นี
ไทยจึ
งจำเป็
นต้
องปรั
บตั
วเพื
อเตรี
ยมความพร้
อมรั
บมื
อกั
ความเปลี่
ยนแปลงและปั
ญหาท้
าทายใหม่
ๆ โดยใช้
ประโยชน์
จากข้
อได้
เปรี
ยบ
ของไทยท่
ามกลางโอกาสใหม่
ๆ และให้
ความสำคั
ญกั
บการเข้
าสู
ประชาคม
อาเซี
ยน เอเชี
ยตะวั
นออก การบู
รณาการในภู
มิ
ภาค และการเปิ
ดกว้
างให้
มหาอำนาจเข้
ามามี
บทบาทสร้
างสรรค์
ในภู
มิ
ภาคเพื
อประโยชน์
ร่
วมกั
น และ
เสริ
มสร้
างความแข็
งแกร่
งของอาเซี
ยนให้
เป็
นกลไกสำคั
ญในการขั
บเคลื
อน
ภู
มิ
ภาคและมี
บทบาทแข็
งขั
นในเวที
อาเซี
ยน + ๓ และเอเชี
ยตะวั
นออก
รั
ฐบาลชุ
ดปั
จจุ
บั
นที
มาจากเสี
ยงข้
างมากในรั
ฐสภาจากการเลื
อกตั
งได้
สะท้
อนถึ
งการยึ
ดมั
นในคุ
ณค่
าประชาธิ
ปไตยของสั
งคมไทย และการที
ไทย
สามารถผ่
านพ้
นวิ
กฤตเศรษฐกิ
จหลั
งน้
ำท่
วมครั
งใหญ่
จนฟื
นตั
วกลั
บมามี
ความ
เข้
มแข็
งได้
ล ้
วนเป็
นปั
จจั
ยสำคั
ญท ี
สร้
างความเชื
อมั
นของต่
างชาติ
ต่
ประเทศไทย ซึ
งหากไทยรู
จั
กใช้
ประโยชน์
จากการมี
ที
ตั
งทางยุ
ทธศาสตร์
อยู
ศู
นย์
กลางของภู
มิ
ภาคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
และการเป็
นประเทศ
สายกลางที
เป็
นมิ
ตรที
ดี
ในการสร้
างบทบาททางยุ
ทธศาสตร์
ของไทย ในฐานะ
ตั
วเชื
อมระหว่
างประเทศต่
าง ๆ ในภู
มิ
ภาคและระหว่
างภู
มิ
ภาคกั
บภายนอก
ภู
มิ
ภาคแล้
ว ก็
จะยิ
งเป็
นโอกาสในการมี
บทบาทที
สร้
างสรรค์
และผลั
กดั
ความร่
วมมื
อหรื
อแนวคิ
ดใหม่
ๆ ของไทยให้
เป็
นรู
ปธรรมได้
มากขึ้
ถ้
าจะพู
ดถึ
งจุ
ดแข็
งที
โดดเด่
นที
จะนำไทยสู
บทบาทในภู
มิ
ภาคและเวที
ระหว่
างประเทศได้
ไม่
ยาก คงเห็
นเหมื
อนกั
นว่
า ไทยมี
ความเป็
นมิ
ตรที่
พึ่
งพาได้
มี
ความประนี
ประนอม เป็
นสั
งคมเปิ
ด ยึ
ดมั
นในหลั
กการด้
านสิ
ทธิ
มนุ
ษยชน
และมนุ
ษยธรรม ให้
ความสำคั
ญกั
บหลั
กนิ
ติ
ธรรมและธรรมาภิ
บาล เป็
นสมาชิ
ประชาคมระหว่
างประเทศที
มี
ความรั
บผิ
ดชอบและมี
บทบาทที
สร้
างสรรค์
อย่
าง
สม่
ำเสมอ เป็
นสะพานเชื
อมกลุ
มประเทศและความคิ
ดเห็
นที
แตกต่
างกั
น และ
สนั
บสนุ
นการเสริ
มสร้
างสั
นติ
ภาพที
ถาวรและยั
งยื
น และประเด็
นด้
านความมั
นคง
มนุ
ษย์
ที่
เชื่
อมโยงกั
บการพั
ฒนา การศึ
กษา และสาธารณสุ