Page 52 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๕๒
ในระยะยาวเพื
อสร้
างความไว้
เนื
อเชื
อใจอย่
างจริ
งใจ ด้
วยการให้
ความช่
วยเหลื
เพื
อการพั
ฒนาแก่
ประเทศเพื
อนบ้
านทั
งด้
านเศรษฐกิ
จ วิ
ชาการ สาธารณสุ
เกษตร และการท่
องเที
ยว โดยมี
เป้
าหมายเชิ
งยุ
ทธศาสตร์
ในการให้
ความ
ช่
วยเหลื
อที
สอดคล้
องกั
บความต้
องการของประเทศผู
รั
บ และแยกประเด็
ทางการเมื
องออกจากความสั
มพั
นธ์
ในภาพรวม เพื
อผลประโยชน์
ร่
วมกั
นและ
ความสั
มพั
นธ์
ที่
ดี
ระหว่
างประชาชนของทั้
งสองประเทศ
ในระดั
บภู
มิ
ภาค ไทยสามารถมี
บทบาทสำคั
ญในการสร้
างความมั
งคั
งของ
ภู
มิ
ภาค เพื
อให้
เกิ
ดสั
นติ
ภาพและการพั
ฒนา และมี
บทบาทแข็
งขั
นในประเด็
ต่
างๆ เช่
น ความร่
วมมื
อในลุ่
มแม่
น้
ำโขง โดยชู
บทบาทของไทยในฐานะประเทศ
ผู
ให้
และหุ
นส่
วนเพื
อการพั
ฒนา และส่
งเสริ
มให้
อาเซี
ยนเป็
นตั
วขั
บเคลื
อน
ภู
มิ
ภาคด้
วยการพั
ฒนาที
ยั
งยื
น เช่
นเดี
ยวกั
บบทบาทของไทยในการเป็
นตั
วเชื
อม
ระหว่
างอาเซี
ยนกั
บประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะการรั
กษาสมดุ
ลทางอำนาจ
ระหว่
างประเทศต่
าง ๆ เช่
น สหรั
ฐฯ จี
น อิ
นเดี
ย โดยสนั
บสนุ
นให้
ประเทศเหล่
านี
มี
บทบาทที
เอื
อต่
อการพั
ฒนาในภู
มิ
ภาค แทนที
จะเป็
นภั
ยคุ
กคาม และการ
เชื
อมโยงเมี
ยนมาร์
กั
บประชาคมโลก โดยสนั
บสนุ
นการเป็
นประชาธิ
ปไตย
การปรองดอง และการพั
ฒนาในเมี
ยนมาร์
และบทบาทในการเชื
อมโยงอาเซี
ยน
ทั้
งด้
านกายภาพ คื
อ ถนนหนทางและระบบขนส่
งต่
าง ๆ และการเชื่
อมโยงด้
าน
สถาบั
น หรื
อระบบต่
าง ๆ เพื
อเตรี
ยมความพร้
อมในการเข้
าสู
ประชาคมเศรษฐกิ
อาเซี
ยน และผลั
กดั
นการบู
รณาการในภู
มิ
ภาคที
มี
ไทยเป็
นตั
วเชื
อมหรื
ศู
นย์
กลาง ซึ
งไทยต้
องแสดงให้
เห็
นว่
าไม่
ได้
ทำเพื
อส่
งเสริ
มอำนาจของตั
วเอง
แต่
ไทยต้
องการเป็
นตั
วเร่
งหรื
อตั
วขั
บเคลื
อนให้
เกิ
ดการพั
ฒนาในภู
มิ
ภาคเพื
ให้
มี
ความก้
าวหน้
าไปพร้
อม ๆ กั