Page 54 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๕๔
ต้
องแสดงให้
เห็
นว่
ามี
จุ
ดยื
นในเวที
ระหว่
างประเทศ ซึ
งจะช่
วยเสริ
มสร้
าง
ภาพลั
กษณ์
ความเชื
อมั
น และศรั
ทธาที
นานาชาติ
มี
ต่
อไทย และทำให้
ต่
างประเทศเห็
นความสำคั
ญของไทยและต้
องการเป็
นหุ
นส่
วนทางยุ
ทธศาสตร์
กั
บไทย ซึ่
งจะเอื้
อประโยชน์
กั
บไทยในด้
านต่
าง ๆ
ก่
อนหน้
านี
ไทยประสบความสำเร็
จในการมี
บทบาทที
สร้
างสรรค์
เรื
องการส่
งเสริ
มและคุ
มครองสิ
ทธิ
มนุ
ษยชน โดยไทยได้
รั
บเลื
อกจากประเทศ
สมาชิ
กสหประชาชาติ
เมื่
อปี
๒๕๕๓ ให้
ดำรงตำแหน่
งสมาชิ
กคณะมนตรี
สิ
ทธิ
มนุ
ษยชน (United Nations Human Rights Council - HRC) วาระปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ และนายสี
หศั
กดิ์
พวงเกตุ
แก้
ว ปลั
ดกระทรวงการต่
างประเทศ
ซึ
งดำรงตำแหน่
งเอกอั
ครราชทู
ตผู
แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ
ณ นครเจนี
วา ในขณะนั้
น ได้
รั
บเกี
ยรติ
ให้
ดำรงตำแหน่
งประธาน HRC ระหว่
าง
เดื
อนมิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ - มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๔ ซึ
งเป็
นผู
แทนจากภู
มิ
ภาคเอเชี
คนแรกที่
ดำรงตำแหน่
งดั
งกล่
าว
การทำหน้
าที่
ประธาน HRC ของไทยในขณะนั้
น ได้
รั
บการยอมรั
บและ
ชื
นชมอย่
างสู
ง จนถึ
งทุ
กวั
นนี
ในฐานะตั
วเชื
อมกลุ
มประเทศและความคิ
ดเห็
ต่
างๆ และสามารถทำให้
เกิ
ดความก้
าวหน้
าในเรื
องต่
าง ๆ เช่
น ความสำเร็
ในการตอบสนองสถานการณ์
สิ
ทธิ
มนุ
ษยชนที
มี
ความเร่
งด่
วน โดยเฉพาะการ
พยายามหยุ
ดยั
งการละเมิ
ด สิ
ทธิ
มนุ
ษยชนที
เกิ
ดขึ
นจากสถานการณ์
ในแอฟริ
กา
และตะวั
นออกกลาง
การเป็
นที
ยอมรั
บนั
บถื
อในเวที
ระหว่
างประเทศของไทยนี
ต้
องอาศั
การสั
งสมบ่
มเพาะความเชื
อมั
นและการมี
บทบาทที
สร้
างสรรค์
เพื
อสั
งคมโลก
ดั
งนั้
น เพื
อรั
กษาบทบาทของไทยในการส่
งเสริ
มและคุ
มครองสิ
ทธิ
มนุ
ษยชน
ในเวที
ระหว่
างประเทศอย่
างต่
อเนื
อง ไทยจึ
งสมั
ครเป็
นสมาชิ
ก HRC วาระ ๒
ในช่
วงปี
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ส่
วนความสำเร็
จในการสมั
ครเป็
นสมาชิ
กทั้
ง UNSC
และ HRC ของไทยคงต้
องอาศั
ยความร่
วมมื
อและการบู
รณาการการทำงาน