Page 56 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๕๖
ประเด็
นด้
านเศรษฐกิ
จเป็
นหั
วข้
อสำคั
ญเรื
องหนึ
งในการประชุ
เอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ทั
วโลก ประจำปี
๒๕๕๕ โดยมี
ทั
งการประชุ
แลกเปลี
ยนความเห็
นกั
นโดยตรงเกี
ยวกั
บเรื
องนี
และเป็
นประเด็
นที
แทรกอยู
ในการประชุ
มเรื
องอื
น ๆ อย่
างแยกไม่
ออก นั
นก็
เพราะการเพิ
มขี
ดความสามารถ
ในการแข่
งขั
นให้
เศรษฐกิ
จไทย ถื
อเป็
นนโยบายที
สำคั
ญประการหนึ
งของรั
ฐบาล
กระทรวงการต่
างประเทศจึ
งให้
ความสำคั
ญอย ่
างย ิ
งกั
บการส่
งเสริ
เศรษฐสั
มพั
นธ์
หรื
อความสั
มพั
นธ์
และความร่
วมมื
อทางเศรษฐกิ
จระหว่
างไทย
กั
บมิ
ตรประเทศ เพื่
อขยายการขยายการค้
า การลงทุ
น และการท่
องเที่
ยว
ในช่
วงเช้
าของวั
นเปิ
ดการประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
เมื
อวั
นที
๖ สิ
งหาคม ๒๕๕๕ บรรยากาศที
กระทรวงการต่
างประเทศ (ซึ
งเป็
นสถานที
ประชุ
ม) คึ
กคั
กเป็
นพิ
เศษ เพราะมี
การจั
ดแสดงสิ
นค้
าหนึ่
งตำบลหนึ่
งผลิ
ตภั
ณฑ์
สาลิ
นี
ผลประไพ
การทู
กั
เศรษฐกิ