Page 65 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

การทู
ตกั
บวิ
ทยาศาสตร์
๖๕
ดร. พิ
เชฐฯ ได้
บรรยายว่
า ในปั
จจุ
บั
น โลกของเรากำลั
งเผชิ
ญปั
ญหา
จำนวนมาก เริ
มตั
งแต่
เรื
องปั
ญหาการขาดแคลนทรั
พยากรทั
งด้
านอาหาร
น้
ำ พลั
งงาน รวมทั
งเผชิ
ญความเสี
ยงทางธรรมชาติ
ที
เกิ
ดขึ
นบ่
อยครั
งขึ
และทวี
ความรุ
นแรงมากขึ
นเรื
อย ๆ อาทิ
ปั
ญหาโลกร้
อน อุ
ทกภั
ย และ
ภั
ยธรรมชาติ
อื่
น ๆ ซึ่
งภั
ยธรรมชาติ
เหล่
านี้
ได้
สร้
างความเสี
ยหายทางเศรษฐกิ
และชี
วิ
ตความเป็
นอยู
ของประชาชนทั
วโลกรวมทั
งประเทศไทยของเราด้
วย
เช่
นกั
น นอกจากนี้
ยั
งมี
ปั
ญหาอื่
น ๆ เช่
น โรคระบาด ที่
มั
กจะเกิ
ดขึ้
นอยู่
เสมอ
ซึ
งปั
ญหาทั
งหมดนี
แสดงให้
เห็
นว่
าชี
วิ
ตความเป็
นอยู
ของพวกเรานั
นไม่
ได้
ปลอดภั
ยขึ้
นตามความก้
าวหน้
าของโลกแต่
อย่
างใด
ในการที
จะรั
บมื
อกั
บปั
ญหาเหล่
านี
ดร. พิ
เชฐฯ มี
ความเห็
นว่
า ประเทศไทย
เราจำเป็
นจะต้
องปรั
บเปลี
ยนวิ
ธี
คิ
ดและปรั
บตั
วให้
เข้
ากั
บโลกที
เปลี
ยนแปลง
ซึ่
งหนึ่
งในวิ
ธี
การที่
จะช่
วยให้
ประเทศของเราบรรลุ
เป้
าหมายดั
งกล่
าวได้
นั้
นก็
คื
การพั
ฒนาวิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม นั่
นเอง อย่
างไรก็
ดี
ถื
อได้
ว่
ประเทศไทยเรายั
งมี
จุ
ดอ่
อนในด้
านวิ
ทยาศาสตร์
พอสมควร โดยเห็
นได้
จาก
ปั
ญหาการขาดแคลนทรั
พยากรบุ
คคลด้
านวิ
ทยาศาสตร์
ปั
ญหาเรื
องช่
องว่
าง
ในการพั
ฒนาขี
ดความสามารถในภาคอุ
ตสาหกรรมและภาคการผลิ
ต การพึ
งพา
การนำเข้
าพลั
งงานเชื
อเพลิ
งจากต่
างประเทศจำนวนมหาศาลทุ
กปี
นอกจากนี
ประเทศของเรากำลั
งเข้
าสู
การเป็
นสั
งคมผู
สู
งอายุ
(หรื
อคื
อมี
ประชากรวั
ยเกษี
ยณ
มากกว่
าวั
ยเด็
กและวั
ยแรงงาน) ซึ
งหมายความว่
า เราจะขาดแรงงานในอี
๑๐ ปี
ข้
างหน้
า ดั
งนั้
นแล้
ว การพั
ฒนาวิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม
จึ
ง เ ป ็
นแนวทา งท ี
สำคั
ญย ิ
งท ี
จะช่
วย เพิ
มผลผลิ
ตและประสิ
ทธิ
ภาพ
ในการทำงาน รวมทั้
งช่
วยเพิ่
มขี
ดความสามารถในการแข่
งขั
นของประเทศไทย
กั
บนานาประเทศอี
กด้
วย