Page 71 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ประชาชนอาเซี
ยน โดยจะมุ
งเน้
นใน ๘ ด้
าน ได้
แก่
นวั
ตกรรมอาเซี
ยนสู
ตลาดโลก
สั
งคมดิ
จิ
ทั
ล สื
อใหม่
และเครื
อข่
ายสั
งคม เทคโนโลยี
สี
เขี
ยว ความมั
นคงทางอาหาร
ความมั
นคงทางพลั
งงาน การบริ
หารจั
ดการทรั
พยากรน้
ำ ความหลากหลายทาง
ชี
วภาพเพื
อการพั
ฒนาคุ
ณภาพชี
วิ
ตและเศรษฐกิ
จ และวิ
ทยาศาสตร์
และ
นวั
ตกรรมเพื
อการเรี
ยนรู
ตลอดชี
วิ
ต ซึ
งความร่
วมมื
อระหว่
างกั
นในอาเซี
ยน
ก็
จะช่
วยเร่
งการพั
ฒนาให้
เกิ
ดขึ
นแก่
ประเทศอาเซี
ยน เพราะแต่
ละประเทศ
สามารถใช้
จุ
ดแข็
งที
มี
ในการช่
วยเหลื
อด้
านการพั
ฒนาแก่
ประเทศอื
น ๆ
ในภู
มิ
ภาคได้
ขอย้
ำว่
า การทู
ตยุ
คใหม่
ไม่
ได้
จำกั
ดวงอยู
แค่
เรื
องการเมื
องความมั
นคง
หรื
อภาพลั
กษณ์
ของประเทศ แต่
เรื
องการเสริ
มสร้
างขี
ดความสามารถในการ
แข่
งขั
นให้
ประเทศก็
เป็
นเรื
องที
สำคั
ญมาก บทบาทของนั
กการทู
ตในด้
าน
วิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม จึ
งทวี
ความสำคั
ญยิ
งขึ
น วาระการหารื
เรื
องวิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมในที
ประชุ
มทู
ตครั
งนี
จึ
งถื
อเป็
จุ
ดเริ
มต้
นที
สำคั
ญที
กระทรวงการต่
างประเทศจะได้
เพิ
มการทำงานกั
กระทรวงวิ
ทยาศาสตร์
และหน่
วยงานทางด้
านวิ
ทยาศาสตร์
อย่
างจริ
งจั
งและ
มี
การบู
รณาการต่
อไป
การทู
ตกั
บวิ
ทยาศาสตร์
๗๑