Page 73 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

การดำเนิ
นนโยบายต่
างประเทศ : เสี
ยงสะท้
อนจากภาคประชาชน
๗๓
เนื
องจากทุ
กคนสามารถติ
ดตามข่
าวสารเหตุ
การณ์
จำนวนมากที
เกิ
ดขึ
นใน
ต่
างประเทศได้
แทบจะทั
นที
ทั
งในโทรทั
ศน์
วิ
ทยุ
หรื
อหนั
งสื
อพิ
มพ์
รวมทั
ในสื
อรู
ปแบบใหม่
ที
รู
จั
กกั
นในนามของ Social network อย่
าง Facebook หรื
Twitter ที
คนไทยเราใช้
กั
นอย่
างกว้
างขวางจนติ
ดอั
นดั
บต้
น ๆ ของโลก นอกจากนี
เหตุ
การณ์
ต่
าง ๆ ที
เกิ
ดขึ
นในต่
างประเทศแม้
ว่
าจะอยู
ไกลจากไทย ก็
สามารถ
ส่
งผลกระทบทั
งในทางบวกหรื
อทางลบต่
อพวกเราทุ
กคนได้
เช่
น เรื
องวิ
กฤตยู
โร
ที
ส่
งผลกระทบต่
อการส่
งออกของผู
ประกอบการไทย รวมทั
งการแลกเปลี
ยนค่
เงิ
นเมื
อเวลาประชาชนธรรมดาอย่
างพวกเราเดิ
นทางไปท่
องเที
ยว หรื
อปั
ญหา
พิ
พาทระหว่
างจี
นและญี
ปุ
นในทะเลจี
นตะวั
นออก ทำให้
นั
กท่
องเที
ยวจากจี
เปลี
ยนจุ
ดหมายการเดิ
นทางจากญี
ปุ
นเป็
นที
อื
น ๆ ซึ
งก็
น่
าจะรวมถึ
งภู
มิ
ภาค
อาเซี
ยนและไทยของเราด้
วย
เมื
อประเด็
นด้
านการต่
างประเทศกลายมาเป็
นเรื
องที
ใกล้
ตั
วประชาชน
มากขึ
น ก็
ส ่
งผลให้
ประชาชนจำนวนมากหั
นมาให้
ความสนใจกั
บเรื
อง
การต่
างประเทศไม่
แพ้
เรื
องภายในประเทศ เพราะเรื
องการต่
างประเทศสามารถ
ส่
งผลกระทบต่
อชี
วิ
ตความเป็
นอยู
และความกิ
นดี
อยู
ดี
ของประชาชนคนไทย
ได้
มาก พอ ๆ กั
บนโยบายทั้
งหลายของรั
ฐบาลในประเทศ เช่
น เรื่
องการเจรจา
การค้
าเสรี
(FTA) การเข้
าสู
ประชาคมอาเซี
ยน ในปี
๒๕๕๘ หรื
อความตกลงด้
าน
สิ
งแวดล้
อมต่
าง ๆ ในระดั
บโลก ทั
งหมดนี
เป็
นสาเหตุ
ที
ทำให้
เรื
องการต่
างประเทศ
เป็
นประเด็
นที่
ถู
กจั
บตามองอย่
างใกล้
ชิ
นายธานี
ทองภั
กดี
อธิ
บดี
กรมสารนิ
เทศ
กล่
าวว่
า โลกาภิ
วั
ตน์
ทำให้
การมี
ส่
วนร่
วมของประชาชนด้
านการต่
างประเทศเพิ
มมากขึ
น รวมทั
งการต่
างประเทศ
ในปั
จจุ
บั
นไม่
ได้
เกี่
ยวข้
องเฉพาะแต่
เรื่
องความมั่
นคงและการเมื
อง แต่
ยั
งรวมถึ
ประเด็
นทางด้
านเศรษฐกิ
จ สั
งคม และความมั
นคงของมนุ
ษย์
ด้
วย ทำให้
การ
ต่
างประเทศเป็
นที
สนใจของประชาชน นอกจากนี
รั
ฐธรรมนู
ญไทยฉบั
บปั
จจุ
บั
.............................................
๑ อธิ
บดี
กรมสารนิ
เทศในขณะนั
น ปั
จจุ
บั
นดำรงตำแหน่
งเอกอั
ครราชทู
ตผู
แทนถาวร
แห่
งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครเจนี
วา