Page 74 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๗๔
(พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๑๙๐ ได้
กำหนดว่
า ก่
อนการเจรจา FTAหรื
อความตกลงใด ๆ
กั
บต่
างประเทศที
จะมี
ผลกระทบต่
อความมั
นคงทางเศรษฐกิ
จหรื
อสั
งคมของ
ประเทศอย่
างกว้
างขวาง ต้
องนำเรื
องเสนอรั
ฐสภาเพื
อขอความเห็
นชอบก่
อน หรื
การให้
ข้
อมู
ลและทำประชาพิ
จารณ์
เพื
อขอความเห็
นชอบก่
อนการดำเนิ
นการ
เพื
อทำหนั
งสื
อสั
ญญากั
บต่
างประเทศ ถื
อว่
าเป็
นการเปิ
ดโอกาสให้
ภาคส่
วนต่
าง ๆ
รวมทั้
งภาคประชาชนเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการกำหนดนโยบายต่
างประเทศ
อย่
างไรก็
ดี
นายธานี
ฯ ได้
แสดงความห่
วงกั
งวลเรื
องที
ประเด็
นต่
างประเทศ
ถู
กเชื
อมโยงกั
บการเมื
องภายใน ได้
ส่
งผลให้
ประชาชนบางส่
วนมี
ความเข้
าใจ
ที
คลาดเคลื
อน เช่
น กรณี
องค์
การนาซ่
า (NASA) ของสหรั
ฐอเมริ
กาต้
องการเข้
ามา
ศึ
กษาวิ
จั
ยการก่
อตั
วของเมฆที
มี
ผลกระทบต่
อสภาพภู
มิ
อากาศในเอเชี
ตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
ในประเทศไทย ถู
กเชื่
อมโยงไปเป็
นประเด็
นการเมื
อง
ความซั
บซ้
อนของประเด็
นด้
านการต่
างประเทศ รวมถึ
งการเชื
อมโยง
ประเด็
นกั
บการเมื
องภายใน จนกลายเป็
นอุ
ปสรรคต่
อการดำเนิ
นการด้
านการ
ต่
างประเทศ ถื
อเป็
นบทเรี
ยนของกระทรวงการต่
างประเทศที
จะต้
องมุ
งสร้
าง
ความรู
ความเข้
าใจให้
เกิ
ดขึ
นแก่
ประชาชน ซึ
งจะช่
วยให้
กระทรวงการต่
างประเทศ
สามารถผลั
กดั
นให้
เกิ
ดความร่
วมมื
อระหว่
างประเทศที
สำคั
ญอั
นจะนำมาซึ
ผลประโยชน์
แก่
ประเทศชาติ
และไม่
เสี
ยโอกาสในการพั
ฒนา
ที
ผ่
านมา กระทรวงการต่
างประเทศให้
ความสำคั
ญแก่
การเข้
าถึ
งประชาชน
และการมี
ส่
วนร่
วมของภาคประชาชนในหลายรู
ปแบบ อาทิ
โครงการบั
วแก้
สั
ญจร โครงการกงสุ
ลสั
ญจร และโครงการอาเซี
ยนสั
ญจร ที
เปิ
ดโอกาสให้
ผู
บริ
หาร
ระดั
บสู
งและข้
าราชการของกระทรวงได้
พบปะและแลกเปลี
ยนความคิ
ดเห็
นกั
พี
น้
องประชาชนในพื
นที
ตลอดจนให้
ข้
อมู
ลและสร้
างความรู
ความเข้
าใจ
ในประเด็
นด้
านการต่
างประเทศต่
าง ๆ เช่
น การดำเนิ
นความสั
มพั
นธ์
กั
บประเทศ
เพื
อนบ้
าน การค้
าชายแดน ประชาคมอาเซี
ยน ในขณะเดี
ยวกั
น กระทรวง
การต่
างประเทศได้
พยายามส่
งเสริ
มให้
ภาคประชาชนมี
ส่
วนร่
วมมากขึ
ในการกำหนดและดำเนิ
นนโยบายต่
างประเทศด้
วย