Page 79 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ประโยชน์
สู
งสุ
ดของพี
น้
องประชาชนต่
อไป และที
สำคั
ญที
สุ
ด เพื
อให้
พี
น้
อง
ประชาชนได้
รู
สึ
กว่
าการต่
างประเทศเป็
นเรื
องที
ไม่
ไกลตั
ว และเพื
อสะท้
อน
การกำหนดและดำเนิ
นนโยบายต่
างประเทศที
ยึ
ดประชาชนเป็
นศู
นย์
กลาง
(People-centred diplomacy)
การดำเนิ
นนโยบายต่
างประเทศ : เสี
ยงสะท้
อนจากภาคประชาชน
๗๙
“ในทุ
กวั
นนี้
การต่
างประเทศกว่
าร้
อยละ ๕๐
เป็
นเรื่
องภายในประเทศ การดำเนิ
นนโยบายต่
างประเทศ
จึ
งต้
องให้
ความสำคั
ญกั
บมิ
ติ
ภายในประเทศ
รวมทั้
งการมี
ส่
วนร่
วมของภาคประชาชน”
.............................................
คำกล่
าวของนายสี
หศั
กดิ์
พวงเกตุ
แก้
ว ปลั
ดกระทรวงการต่
างประเทศ ในการบรรยายสรุ
เรื
องบทบาทและการดำเนิ
นงานของกระทรวงฯ ให้
แก่
นั
กศึ
กษาวิ
ทยาลั
ยป้
องกั
นราชอาณาจั
กร
เมื่
อวั
นที่
๑๐ ตุ
ลาคม ๒๕๕๕