Page 8 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

สวั
สดี
ครั
ท่
านผู้
อ่
านหนั
งสื
วิ
ทยุ
สราญรมย์
ทุ
กท่
าน
เนื
องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ
มพระชนม-
พรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ
พระบรมราชิ
นี
นาถ ๑๒ สิ
งหาคม ๒๕๕๕
สถานี
วิ
ทยุ
สราญรมย์
ขอถวายพระพรให้
ทรงเจริ
พระชนมายุ
ยิ
งยื
นนาน เป็
นมิ
งขวั
ญปวงชนชาวไทย
ไปตราบนานเท่
านาน
เพื
อเป็
นการเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จ-
พระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ หนั
งสื
วิ
ทย ุ
สราญรมย ์
จึ
ง ได้
ตี
พิ
มพ์
บทความเรื
อง
“ โขน ไ ทย”
สื
บ เ นื
อง จากกา รท ี
สม เ ด็
จ -
วิ
ทยุ
สราญรมย์
ถ้
อยแถลง