Page 9 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

พระนางเจ้
าฯ ทรงทอดพระเนตรเห็
นความสำคั
ญของนาฏศิ
ลป์
ไทย จึ
งทรง
มี
พระราชดำริ
ให้
ฟื
นฟู
การแสดงโขน โดยให้
กรมศิ
ลปากรและคณาจารย์
หลายท่
าน ศึ
กษาวิ
ธี
การเล่
นโขนอย่
างโบราณ แล้
วนำกลั
บมาเล่
นใหม่
ให้
คนไทยได้
ชมเป็
นประจำทุ
กปี
เพื
อรั
กษาศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยให้
คงอยู
สื
บไป
ชั่
วลู
กชั่
วหลาน
ผมขอเรี
ยนว่
า หนั
งสื
อวิ
ทยุ
สราญรมย์
ฉบั
บนี
มี
ความพิ
เศษ เพราะเป็
ฉบั
บที
มี
หั
วข้
อหลั
กเกี
ยวกั
บการประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ทั
วโลก
ประจำปี
๒๕๕๕ ซึ่
งเป็
นการประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ของไทยทั้
๙๗ คน จากสำนั
กงานในต่
างประเทศ ๙๖ แห่
งทั
วโลก ร่
วมกั
บผู
บริ
หารระดั
บสู
ของกระทรวงการต่
างประเทศ หลั
งจากที
ว่
างเว้
นการประชุ
มไปตั
งแต่
ปี
๒๕๕๑ เพื
อหารื
อและแลกเปลี
ยนข้
อคิ
ดเห็
นกั
บวิ
ทยากรผู
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
จาก
ภาครั
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั
งคมแล้
ว ยิ่
งไปกว่
านั้
น การประชุ
มครั้
งนี้
ยั
งเป็
นการประชุ
มที
พระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา เอกอั
ครราชทู
ประธานคณะกรรมาธิ
การว่
าด้
วยการป้
องกั
นอาชญากรรมและความยุ
ติ
ธรรม
ทางอาญาแห่
งสหประชาชาติ
ทรงพระกรุ
ณาเข้
าร่
วมการประชุ
มด้
วย ดั
งจะ
ได้
เห็
นในบทความเรื
อง เมื
อพระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา
ทรงเข้
าร่
วมการประชุ
มทู
ต ซึ่
งนั
บเป็
นพระกรุ
ณายิ่
งที่
ทรงประทานพระอนุ
ญาต
ถ้
อยแถลง