Page 95 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

บทบาทของจี
นในแผนงานความร่
วมมื
อทางเศรษฐกิ
จในอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ่
มแม่
น้
ำโขง
๙๕
โครงสร้
างพื
นฐาน ตามแนวพื
นที
เศรษฐกิ
จเหนื
อ - ใต้
ซึ
งเป็
นการเชื
อมโยง
ภาคตะวั
นตกของจี
น (ยู
นนานและกว่
างซี
) ผ่
านเส้
นทางหมายเลข ๓ และ
การพั
ฒนาโทรคมนาคมและพลั
งงาน รวมทั
งการลงทุ
นภาคบริ
การตามแนว
พื
นที
เศรษฐกิ
จ นั
บได้
ว่
าความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างจี
นกั
บสมาชิ
ก GMS เป็
ความสั
มพั
นธ์
ที
แนบแน่
น โดยมี
ผลประโยชน์
ทางด้
านเศรษฐกิ
จเป็
นหลั
และเน้
นความเชื
อมโยงทางภู
มิ
ภาค ซึ
งไม่
น่
าแปลกใจแต่
อย่
างใดที
จี
นจะให้
ความสำคั
ญกั
บการเชื
อมโยงทางภู
มิ
ภาคเพราะจี
นเชื
อว่
าการเชื
อมโยงใน
ภู
มิ
ภาคเหล่
านี้
ล้
วนจะนำความเจริ
ญรุ่
งเรื
องสู่
ประเทศตน