Page 99 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

บทบาทแผนงานความร่
วมมื
อทางเศรษฐกิ
จในอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ่
มแม่
น้
ำโขง
กั
บการสร้
างประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน
๙๙
๓. ด้
านการจั
ดสรรทรั
พยากร
เมื
ออาเซี
ยนขยายสมาชิ
กภาพไปสู
ประเทศอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ
มแม่
น้
ำโขงจึ
งทำให้
มี
ระดั
บความแตกต่
างกั
นมากระหว่
าง
ประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนเก่
าและประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนใหม่
ประเทศสมาชิ
อาเซี
ยนเก่
าจึ
งเน้
นพั
ฒนาสมาชิ
กอาเซี
ยนใหม่
ที
โครงการด้
านนโยบายและ
การจั
ดการ (software) ซึ
งมี
ต้
นทุ
นต่
ำกว่
าโครงสร้
างด้
านกายภาพหรื
อระบบ
สาธารณู
ปโภคต่
าง ๆ (hardware)
ดั
งนั
นประเทศภายนอกจึ
งเข้
ามามี
ความสำคั
ในการให้
เงิ
นทุ
นต่
าง ๆ เพื
อสร้
างโครงสร้
างพื
นฐานซึ
งอาจจะเป็
นจุ
ดอ่
อน
ที่
ส่
งผลให้
การดำเนิ
นนโยบายต่
าง ๆ อาจจะไม่
เป็
นอิ
สระ แต่
GMS มี
ADB เป็
องค์
กรที่
ให้
การสนั
บสนุ
นโดยตรงจึ
งไม่
ค่
อยเกิ
ดปั
ญหามากนั
ก อี
กทั้
ง จี
นที่
เน้
การพั
ฒนาทางตอนใต้
ของจี
นจึ
งทำให้
จี
นให้
เงิ
นกู
เงิ
นทุ
นเพื
อพั
ฒนาโครงสร้
าง
.............................................
โอม ฉั
ตรนั
นท์
, “อาเซี
ยนกั
บลุ
มแม่
น้
ำโขง : การหลอมหลวมความแตกต่
างและ
ความท้
าทาย,” ๖๐ ปี
วิ
ทยาลั
ยการเมื
องการปกครอง จั
ดพิ
มพ์
โดยมหาวิ
ทยาลั
ยสารคาม
อาเซี
ยน
ประเด็
นปั
ญหาและความท้
าทาย
หน้
า ๖๓.