Page 4 - 43b

Basic HTML Version

ÇÔ
·ÂØ
ÊÃÒÞÃÁ
6
สุ
ดท
ายนี้
ผมคงต
องขอกราบขอบพระคุ
ณทุ
กท
านที่
สนใจติ
ดตามอ
านหนั
งสื
อวิ
ทยุ
สราญรมย
และหวั
งว
าท
านคงจะได
ติ
ดตามหนั
งสื
อวิ
ทยุ
สราญรมย
ของเราต
อไปภายใต
การบริ
หารงานของ
คุ
ณอุ
ไรวรรณ คู
หะเปรมะ ผู
เป
ยมด
วยความรู
ประสบการณ
และความตั้
งใจในการผลิ
ตหนั
งสื
เพื่
อตอบสนองเป
าหมายของกระทรวงฯ
ต
างประเทศที่
มี
การศึ
กษาเกี่
ยวกั
บประเทศไทย (Thai Studies Centers)