กระทรวงการต่างประเทศ

รู้จักเรา

 

สถานีวิทยุสราญรมย์...สะพานเชื่อมความเข้าใจ

  
     วัตถุประสงค์ สถานีวิทยุสราญรมย์มีหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความ  เข้าใจร่วมกัน ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
   - เป็นการดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชน โดยการเผยแพร่ข่าวสารด้านการต่างประเทศของไทยและบริการที่ กระทรวง การต่างประเทศให้แก่สาธารณชน รวมถึงการคุ้มครองช่วยเหลือและดูแลทุกข์สุขของคนไทยทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ
   - เป็นกระจกของสังคม โดยเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ ศาสนา และการท่องเที่ยว   เพื่อให้เกิด    ความรักในความเป็นไทย
  - เพื่อให้ความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ 
  - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน
  - เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างคนไทยในต่างแดน และญาติพี่น้องในประเทศไทย- เพื่อให้สาระบันเทิงที่มีประโยชน์ ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่พอเพียง
วันนี้...สถานีวิทยุสราญรมย์

สนองตอบนโยบายการทูตเพื่อประชาชน        
 ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย
ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเน้นนโยบายการทูตเพื่อประชาชนเพื่อให้บริการเข้าถึงประชาชนได้เที่ยงตรงรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการกระจายเสียงวิทยุให้ทันสมัยและสอดรับกับแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชนมากขึ้น โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังที่เป็นประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวบ้านในเขตชนบททั่วประเทศรวมไปถึงกลุ่มผู้ฟังชาวไทยในต่างแดนเพื่อให้รับทราบข่าวสารที่เที่ยงตรงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนชาวไทยต่อบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน และเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการตอบสนองต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น สถานีวิทยุเอเชียเสรีจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีวิทยุสราญรมย์" ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดยมีพิธีเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ภายใต้คำขวัญที่ว่า … เพื่อไทย ก้าวไกล ทันโลก …

                      
วิทยุสราญรมย์...รูปแบบการกระจายเสียง

รูปแบบการกระจายเสียง

ในปัจจุบัน สถานีวิทยุสราญรมย์ทำการส่งกระจายเสียงเฉพาะภาษาไทย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ออกอากาศ 4 ช่วง คือ เวลา 05.30-07.00 น. 17.30-18.30 น. 19.00-19.30 น. และ 22.00-22.30 น. นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว มีภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน จึงได้จัดรายการภาคภาษาอีสานด้วย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมความเข้าใจ ความร่วมมือและความผูกพันระหว่างประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ ผลิตรายการที่ห้องบันทึกเสียงซึ่งตั้งอยู่ที่กองวิทยุกระจายเสียงกรมสารนิเทศ จากนั้นจึงส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบใยแก้วนำแสงเพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นขนาดกลางซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการส่งกระจายเสียงต่อไป นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณเสียงไปยังสถานีวิทยุคลื่นสั้นอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสำรองในกรณีที่สถานีส่งที่ตำบลระโสมมีปัญหาในการกระจายเสียง