กระทรวงการต่างประเทศ

รูปแบบรายการ

วิทยุสราญรมย์...หลากหลายเนื้อหาเพื่อพัฒนาไทย
รายการของทางสถานีฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีดังนี้

 

๑. รายการสราญรมย์ยามเช้า โดยคุณกาญจนา ภัทรโชค ออกอากาศวันจันทร์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายในยามเช้า ทั้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆ พร้อมแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตามรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ

๒. รายการรอบบ้านเรา โดยคุณศรีสุรัตน์ สุขวโรดม และคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา ออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

๓. รายการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคุณอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ ออกอากาศวันจันทร์ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

๔. รายการNews & Views from Bangkok โดยคุณนวิน จิราพันธุ์ ออกอากาศวันจันทร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

๕. รายการดาวดวงน้อย โดยคุณฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย และคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง ออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

๖. รายการวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยคุณศุภณัฐ จันทร์อ่ำ และคุณพิมพวัลตุ์ ใจสว่าง ออกอากาศวันจันทร์ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่างๆ

๗. รายการโลกมุสลิม โดยคุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ ออกอากาศวันอังคารเวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในโลกมุสลิม หลักคำสอนของศาสนา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญๆ และการสัมภาษณ์ชนมุสลิมในสาขาอาชีพต่างๆ

๘. รายการเราคืออาเซียน โดยคุณฐิติรัฐ ว่องแก้ว และคุณจินห์จุฑา มโนธรรม ออกอากาศวันอังคารเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

๙. รายการหน้าต่างโลกกว้าง โดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล (วันอังคาร)/ คุณอัญชลี แสนสุขโชติ คุณธิติยา ปานมณี คุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์ และคุณพรชนก สระสรม (วันพุธ)/ คุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (วันพฤหัสบดี) และคุณพลพงศ์ วังแพน (วันศุกร์) ออกอากาศวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

๑๐. รายการสาระน่ารู้งานกงสุล โดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์ ออกอากาศวันอังคาร เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารด้านงานกงสุล ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กำลังอยู่ในความสนใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมการกงสุลในต่างแดน

๑๑. รายการถนนอาชีพ โดยคุณกฤษฎิ์ธิดา สุจิรา ออกอากาศวันพุธ เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับลู่ทางการประกอบอาชีพ งานอดิเรก ตลอดจนสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ

๑๒. รายการปกิณกะ โดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ ออกอากาศวันพุธ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

๑๓. รายการรู้รอบ ปลอดภัย ก่อนไปต่างแดน โดยคุณภัทริน ลีลาเธียร และคุณกฤษฎิ์ เมฆเกรียงไกร ออกอากาศวันพุธ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.
เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีนักท่องเที่ยว/แรงงานไทยเดินทางไปเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ความรู้ เตือนภัย และเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะของประเทศต่างๆ ข้อควรระวัง และสถานที่ที่ควรติดต่อหากเกิดปัญหา (สอท./สกญ.) เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

๑๔. รายการสุขภาพรับอรุณ โดย นพ.น.พ.ปราการ ถมยางกูร ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

๑๕. รายการ Sparkling English โดยคุณอาทิตย์ รุ่งสว่าง ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

๑๖. รายการทันโลกกีฬา โดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณรัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์ ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียง และเกร็ดความรู้ต่างๆ ในแวดวงกีฬา

๑๗. รายการหลายคนอยากรู้ โดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์ ออกอากาศวันศุกร์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

๑๘. รายการรู้กฎหมายสบายใจ โดยคุณสุทธาทิพย์ วาทิตต์พันธุ์ และคุณอานิสงส์ ศรลัมพ์ ออกอากาศวันศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมายมาเล่าสู่ผู้ฟัง

๑๙. รายการรู้รอบโลก โดยคุณสุวรรณา ฟองสมุทร ออกอากาศวันศุกร์ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.
เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้และพัฒนาการของโลกในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ปรัชญา แนวความคิด ค่านิยม รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

            ผู้จัดรายการของทางสถานีฯ ส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศ และส่วนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งได้ให้เกียรติกับทางสถานีฯ มาจัดรายการ นำเสนอสาระสำคัญให้แก่ท่านผู้รับฟัง ในส่วนของผู้จัดจากบุคคลภายนอกกระทรวงฯ ได้แก่
๑. น.พ.ปราการ ถมยางกูร  โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินรายการสุขภาพรับอรุณ
๒. คุณสุภาศิริ อมาตยกุล อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการกองวิทยุกระจายเสียง ดำเนินรายการหน้าต่างโลกกว้าง
๓. คุณสุภาพ เรืองปราชญ์ ดำเนินรายการหลายคนอยากรู้
๔. คุณสุดารัตน์ กันทาใจ สำนักราชเลขาธิการ ดำเนินรายการปกิณกะ