ไทยกับสหประชาชาติ

ไทยกับสหประชาติ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหประชาชาติ
  - ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2489 (ค.ศ. 1946)
  - นับเป็นลำดับที่ 55
 • สำนักงานสหประชาชาติในประเทศไทย
  - สำนักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ
  - หัวหน้าสำนักงานปัจจุบัน คือ Ms. Shamshad Akhtar (ชาว Pakistan) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริหาร (Executive Secretary) และผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ (Under-Secretary-General)
  - เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้กรอบของสหประชาชาติ และองค์การอื่นๆมากกว่า 30 สำนักงาน เช่น FAO ICAO UNAIDS UNDP UNESCO UNHCR UNICEF UNODC โดยมี UN Country Team เป็นหน่วยประสานงาน
 • บทบาทของคนไทยในสหประชาชาติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยประชุมที่ 11

ค.ศ. 1956

ดร. ถนัด คอมันตร์

ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา และ หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี

ประธานการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
วาระเดือน  พฤษภาคม ค.ศ.1985

หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
ประธานการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
วาระเดือน กรกฎาคม ค.ศ.1986

นายอานันท์ ปันยารชุน

ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง

ด้านภัยคุกคาม ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

วาระปี ค.ศ. 2003

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and  Development - UNCTAD)

วาระปี ค.ศ. 2005-2009, 2009-2012

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)

ธันวาคม ค.ศ. 2011 - ธันวาคม ค.ศ. 2012

นายสรรพสิทธิ์ คุ้มประพันธ์

สมาชิก Committee on the Right of the Child (CRC)

วาระปี ค.ศ. 2009-2012

น.พ. สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ผู้อำนวยการ World Health Organization Regional Director for South East Asia (WHO/SEARO

วาระปี  ค.ศ. 2004-2009 ค.ศ. 2009-2014

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

วาระปี ค.ศ. 2010-2011

ดร. โสมสุดา ลียะวนิช

สมาชิก World Heritage Committee (WHC)

วาระปี ค.ศ. 2009-2013

นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่

สมาชิกคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

(International Narcotics Control Board – INCB)

วาระปี ค.ศ. 2010-2015

ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี

สมาชิก International Law Commission (ILC)

วาระปี ค.ศ. 2013-2016

นายมณเฑียร บุญตัน

สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ

(Committee on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
วาระปี ค.ศ. 2013 - 2016