เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศต่อนโยบายประเทศไทย 4.0
1. จัดทำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องส่งให้สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกใช้ในภารกิจแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจของประเทศไทย
2. ติดตามองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเสนอกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0
3. เสนอแนะแผนการดำเนินงานของกระทรวงต่างประเทศในการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี