การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : โครงการ Meister Vocational High School Programme ส่งเสริมระบบอาชีวศึกษาของ เกาหลีใต้ News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : โครงการ Meister Vocational High School Programme ส่งเสริมระบบอาชีวศึกษาของ เกาหลีใต้

            โรงเรียนอาชีวศึกษาถือเป็นสถานบันหลักที่ผลิตแรงงานฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศเกาหลีใต้มายาวนาน ทว่าเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู้โลกยุคใหม่ที่เริ่มพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้โรงเรียนอาชีวศึกษาหลายแห่งไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนำไปสู่ปัญหา “Skill Mismatch” รวมทั้งการขาดแรงงาน ทั้งนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จึงจัดโครงการ Meister Vocational High School ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

            ในปี 2552 รัฐบาลเกาหลีได้ริเริ่มโครงการ Meister Vocational High School Programme ซึ่งได้แบบอย่างมาจาก ระบบอาชีวศึกษาของเยอรมนี  โดยจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีชื่อว่า “Meister High School” (MHS) โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดแรงงาน รวมทั้งระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการจับคู่และสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีอยู่เดิมกับบริษัทเอกชนชั้นนำที่มีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน อาทิ การธนาคาร การต่อเรือ การผลิต semiconductor และว่าจ้างอดีตผู้บริหารของบริษัทเอกชนให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาทิ การว่าจ้างอดีต CEO ของบริษัท Renault-Samsung ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน MHS แห่งหนึ่งในเมืองปูซาน ซึ่งมุ่งเน้นด้านการผลิตรถยนต์

            ทั้งนี้เกาหลีใต้มีโรงเรียน MHS ทั่วประเทศทั้งสิ้น 48 แห่ง โดยการจัดตั้งโรงเรียนได้ช่วยแก้ปัญหา Skill Mismatch และปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าอัตราการจ้างงานของนักศึกษาที่จบจาก MHS สูงกว่าร้อยละ 90

 

แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มิถุนายน 2560

 

Reference:

Renault-Samsung - www.renaultsamsungm.com/