การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : สถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย Polish Academy of Science (PAN) ของโปแลนด์ News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : สถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย Polish Academy of Science (PAN) ของโปแลนด์

            สถานบัน Polish Academy of Science (PAN) เป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐ และทุนสนับสนุนการวิจัยจากอียู โดยมีสาขาหลักที่เชี่ยวชาญ 5 สาขา ได้แก่ 1.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การเกษตร 3.คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, และวิทยาศาสตร์โลก 4.วิทยาศาสตร์ทางเทคนิค 5.วิทยาศาสตร์การแพทย์

            PAN มีหน่วยงานทางด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์อยู่ 69 แห่งในสถาบัน โดย 12 แห่ง ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษาของโปแลนด์ ให้เป็นสถาบันชั้นนำ เนื่องจากมีประสิทธิภาพและมีผลงานพัฒนาการวิจัยที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงที่สามจากหลุมดำ การคิดค้นการป้องกันความเสื่อมสภาพของโปรตีนที่ก่อให้เกิดโรคลมชัก การศึกษาเรื่องระบบกลไกและระบบการซ่อมแซมของ DNA การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบโรคมะเร็ง และการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ PAN ยังสนับสนุนด้านการศึกษา โดยรับผู้ฝึกงานกับทางสถาบันประมาณ 1,500 รายต่อปี และมีนักศึกษาด้านการแพทย์ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันกว่า 2,500 ราย นอกจากนี้ยังได้ทำงานร่วมกับสถานบันการวิจัยและวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศกว่า 70 แห่ง ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา อีกทั้งมีโครงการที่สำคัญคือ The Polish Young Academy โดยเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ที่จบปริญญาเอกและมีอายุไม่เกิน 35 ปีเข้าร่วมในโครงการเพื่อผลักดันด้านการคิดค้น การเผยแพร่งานวิจัยและร่วมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหมู่นักวิทยาศาสตร์

            ทั้งนี้ PAN เป็นสถานบันชั้นนำของโปแลนด์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ เพราะมีผลงานการวิจัยที่หลากหลาย และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรสำคัญต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พฤษภาคม 2560

 

Reference:

Polish Academy of Science - https://institution.pan.pl/