การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : หลักการดำเนินงานของสถานบันวิจัย Institute of Science and Technology ของออสเตรีย News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : หลักการดำเนินงานของสถานบันวิจัย Institute of Science and Technology ของออสเตรีย

            สถานบันวิจัย Institute of Science and Technology (IST) ของออสเตรีย  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาและยกระดับ Basic Research จาก tradition from เป็น International standard ซึ่งอิงรูปแบบสถาบันการวิจัยของสหรัฐฯ  โดยแนวคิดของ IST คือ Best Practice และ Best Research ในด้าน Life Science และยึดหลักสำคัญในการดำเนินงานอยู่ 8 ข้อคือ                                         

1. ให้ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยด้วยตนเอง โดย Professor เป็นเพียงผู้แนะนำเท่านั้น

2. ให้อิสระแก่นักวิทยาศาสตร์ในการทำงาน โดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อสถานบันวิจัย

3. ไม่ได้แบ่งแผนกวิชา เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานร่วมกัน

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อแสดงถึงความเป็นสากล เนื่องด้วยนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัย 80 % เป็น Non - Austria

5. ไม่มีนโยบายให้นักเรียนอยู่ต่อหลังจากเรียนจบ ต้องออกจากสถานบันเพื่อไปทำวิจัยหรือทำงานต่อ

6. ส่งเสริมให้มีเส้นทางวิชาชีพที่ชัดเจน

7. มีการหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ

8. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา กรกฎาคม 2560

 

Reference:

https://ist.ac.at/