การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

            เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม” จัดโดยสถาบันวิจัยการบริหารเศรษฐกิจส่วนกลาง โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเวียดนาม นักลงทุนต่างชาติ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม โดยมีใจความสำคัญดังนี้

             ระหว่างปี 2548-2557เวียดนามมีผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจาก 256 ราย เป็น 1,021 ราย และสามารถสร้างงานได้สูงถึง 500,000 อัตรา ในปี 2558 เวียดนามเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันดับที่ 12 ของโลก และอันดับที่ 3 ของอาเซียน การส่งออกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) ดำเนินการโดยผู้ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะการส่งออกโทรศัพท์ ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ เกาหลีใต้ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

             การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามพัฒนาขึ้นในทุกสาขา เห็นได้จากผลประกอบการของทุกสาขาย่อยเติบโตขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 11 มูลค่าการส่งออกเติบโตขึ้นในทุกภาคการผลิต จึงมีผลต่อการปรับโครงสร้างแรงงานภายในประเทศให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น และเพิ่มรายได้ต่อหัวต่อปีของแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศกลับพัฒนาอย่างล่าช้า ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน รัฐบาลเวียดนามจึงได้เตรียมอนุมัติงบประมาณเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตแม่แบบ การรีดแผ่นพลาสติก การผลิตชิ้นส่วนเพื่อบริการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

             การผลักดันผู้ประกอบการเวียดนามให้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกในสาขาอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเวียดนามควรเป็น “Facilitating state” ให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม

 

แหล่งที่มา: http://globthailand.com/vietnam_0060/