การทำหนังสือเดินทาง (Passport) และการตรวจลงตรา (VISA) 

เดินทางไปทำธุรกิจ

เดินทางไปท่องเที่ยว

เดินทางไปศึกษา

เดินทางไปทำงาน

เดินทางไปแสวงบุญ

สาระน่ารู้นานาประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่