ผู้บริหาร ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (Department of Treaties and Legal Affairs)

Fax : 0-2643-5030 Email : treaties01@mfa.go.th


อธิบดี (Director-General)

 

 

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล

(Vilawan Mangklatanakul)

 


รองอธิบดี (Deputy Director-General) 

 

นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์  

(Chavanart Thangsumphant) 

รองอธิบดี (Deputy Director-General) 

 

นายศิระ สว่างศิลป์

(Sira Swangsilpa) 

 

สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)

นางสาวนิลวรรณ ชูวนะภิรมย์

(Nillawan Chuwanapirom)

เลขานุการกรม (Secretary)


กองกฏหมาย (Legal Affairs Division)

 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์

(Akrapong Chalermnon)

ผู้อำนวยการกอง (Director)


กองเขตแดน (Boundary Division)

นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง

(Suphanvasa Chotikajan Tang)

ผู้อำนวยการกอง (Director)


กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Development Division)

 


กองสนธิสัญญา (Treaty Division)

นายอังกูร กุลวานิช

(Angkura Kulvanij)

ผู้อำนวยการกอง (Director)