กระทรวงการต่างประเทศ


แนวปฏิบัติสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ


  ๑ . การขอเข้าพบบุคคล/หน่วยงาน เพื่อเยี่ยมคารวะหรือรับฟังบรรยายสรุป ขอให้อยู่ในวันและเวลาราชการของฝ่ายต่างประเทศ

  ๒. การเลือกระยะเวลาไปศึกษาดูงาน ควรคำนึงถึงข้อจำกัดของฝ่ายต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศมุสลิมจะไม่สะดวกให้การต้อนรับคณะระหว่างช่วงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) และจะหยุดทำงานทุกวันศุกร์/ในกรณีของประเทศในแถบยุโรปไม่สะดวกให้เข้าศึกษาดูงานในช่วงฤดูร้อน (ก.ค. – ส.ค.) และเทศกาลคริสต์มาส และกรณีวันชาติและตรุษจีน รวมทั้งตรุษเวียดนาม เป็นต้น

  ๓. การขอพบฝ่ายต่างประเทศควรคำนึงถึงระดับ/ตำแหน่งที่เท่าเทียมกันของหัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่าย

  ๔. หน่วยงานของต่างประเทศ อาจใช้ภาษาท้องถิ่นในการหารือและบรรยายสรุป ดังนั้น จึงควรจัดหาล่ามไปพร้อมคณะ หรือหากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จัดหาล่ามให้ คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

  ๕. สำหรับประเทศที่ต้องขอรับการตรวจตรา (VISA) คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) เองโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้

  ๖. คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น การเตรียมการด้านประกันสุขภาพ การฉีดวัคซีน ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ และค่าเช่าสถานที่สำหรับการบรรยายสรุป/ดูงาน (ในกรณีที่คณะมีจำนวนมากและหน่วยงานผู้รับไม่มีสถานที่รองรับคณะได้เพียงพอ) ฯลฯ

  ๗. เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ แต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดจึงไม่สามารถมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามคณะเพื่ออำนวยความสะดวกได้ แต่ยินดีประสานหน่วยงานปลายทางเกี่ยวกับการนัดหมายทางการตามที่คณะประสงค์

  ๘. ขอให้คณะยึดถือและปฏิบัติตามกำหนดการนัดหมายตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้เห็นชอบร่วมกับหน่วยงานของต่างประเทศแล้วโดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกการรับฟังการบรรยายสรุปในเวลากระชั้นชิดหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ขอให้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

  ๙. การอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการเข้า-ออกเมือง ขอให้ระบุรายชื่อ เที่ยวบินและหมายเลขหนังสือเดินทางของคณะทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่คณะประสงค์เดินทางข้ามพรมแดนโดยรถยนต์โปรดแจ้งรายละเอียดของรถยนต์ พร้อมแนบรูปถ่ายรถยนต์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบขับขี่ของพนักงานขับรถ

  ๑๐. ขอให้จัดทำหนังสือลงนามอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัด เรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยส่งให้กระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อประโยชน์ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ

  ๑๑. ขอให้จัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประวัติย่อของหัวหน้าคณะ รายชื่อคณะ และกำหนดการ (ระบุเที่ยวบินและเวลาเดินทางไป-กลับให้ชัดเจน)

  ๑๒. ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในไทย และโทรศัพท์มือถือที่จะใช้ติดต่อได้ในระหว่างการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

  ๑๓. ภายหลังการศึกษาดูงานในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศขอรับทราบสรุปผลการศึกษาดูงาน / การเยือนของคณะฯ เพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป


กรุณาคลิก เพื่อรับทราบ/ยอมรับ แนวปฏิบัติการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ