ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ APEC ๒๐๒๒ Task Force จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ APEC ๒๐๒๒ Task Force จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พ.ค. 2564

47 view

เอกสารประกอบ

ราคากลาง_7.pdf