ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ

9 เม.ย. 2564

53 view

เอกสารประกอบ

img-210409153957.pdf