ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๒ โครงการ

22 มี.ค. 2564

59 view

เอกสารประกอบ

FX3C2AF4E0997F_001628.pdf