รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชียชั่วคราวของไทย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชียชั่วคราวของไทย
964 view

ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชียชั่วคราวของไทย

----------------------------------------------

                                                  

   ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ชั่วคราวของไทย

 

. ภารกิจและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชียชั่วคราวของไทย

    ๑.๑ เลขาธิการฯ จะเป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักเลขาธิการชั่วคราวของ ACD ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศคูเวต
และมีหน้าที่ ดังนี้

          ๑.๑.๑ จัดทำเอกสารแนวทางในการจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรของ ACD (Guiding Principles for the Functioning of the ACD Secretariat) ร่วมกับประเทศสมาชิกให้แล้วเสร็จ

          ๑.๑.๒ รับผิดชอบงานของสำนักเลขาธิการชั่วคราว รวมทั้งการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ ACD ตามแนวทางของคณะทำงาน 6 เสาความร่วมมือ เจ้าหน้าที่อาวุโส และลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

          ๑.๑.๓ สนับสนุนการจัดทำ เตรียมการ และรายงานต่อที่ประชุม ACD และการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ การประชุม Troika และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ ACD

          ๑.๑.๔ รายงานต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส และลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ

          ๑.๑.๕ เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดต่อประเทศสมาชิก

                  (๑) ให้คำแนะนำเมื่อจำเป็นต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่อาวุโส และลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

                  (๒) รายงานให้เจ้าหน้าที่อาวุโส และลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปทราบถึงพัฒนาการต่าง ๆ

ของกิจกรรมภายใต้ ACD

          ๑.๑.๖ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสในการดำเนินนโยบาย การปฏิบัติงาน และโครงการ
ตามลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปได้มอบหมาย

          ๑.๑.๗ นำเสนอข้อคิดเห็นโดยรวมของ ACD และเข้าร่วมการประชุมกับภาคีภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสและลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

          ๑.๑.๘ เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการระหว่าง

                  (๑) คณะ Troika เจ้าหน้าที่อาวุโส และลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

                  (๒) สำนักเลขาธิการและประเทศสมาชิก

                  (๓) สำนักเลขาธิการ ประเทศอื่น ๆ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย ตามการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่อาวุโส และลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

          ๑.๑.๙ เข้าร่วมทุกการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD การประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
การประชุมคณะทำงาน การประชุม Troika และอาจแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมขององค์กรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสและลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

          ๑.๑.๑๐ อำนวยความสะดวกและติดตามความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมทั้งหมดของ ACD

          ๑.๑.๑๑ ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่น ๆ ตามบัญชาของเจ้าหน้าที่อาวุโสและลำดับชั้นการบริหารที่สูงขึ้นไปของ ACD

    ๑.๒ ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน/เงินเดือนและสวัสดิการ

          ปัจจุบันรัฐบาลคูเวตเป็นผู้รับผิดชอบเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ ACD ชั่วคราว

    ๑.๓ วาระในการดำรงตำแหน่ง

          เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๒ ปี) หรือจนกว่า
จะแต่งตั้งเลขาธิการ ACD คนใหม่เสร็จ

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

    ๒.๑ เป็นนักบริหารที่ดีและมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับสูง/อาวุโส (ควรอยู่ในระดับเอกอัครราชทูต
หรือเทียบเท่า)

    ๒.๒ เคยรับราชการ โดยอาจมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งภูมิภาคเอเชีย และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรจากหลายเชื้อชาติและหลากหลายระดับ

    ๒.๓ มีประสบการณ์การเจรจาในเวทีการประชุมพหุภาคี มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้ดี

    ๒.๔ มีความสามารถหลายด้าน มีประสบการณ์ในภาพกว้างและความเข้าใจลึกซึ้งด้านความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

    ๒.๕ เข้าใจนัยละเอียดอ่อนทางการเมือง/ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีทักษะด้านการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความสามารถในการตัดสินใจที่เร็วและมีเหตุผล

    ๒.๖ สามารถมองเห็นและเชื่อมโยงผลประโยชน์ของไทยใน ACD ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

    ๒.๗ สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศที่ประเทศสมาชิกจัดขึ้น

๓. วิธีการสมัคร

     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งหนังสือแจ้งความจำนงในการสมัครฯ พร้อมกับประวัติ (CV) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.) ที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖