เอเชียตะวันออก

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18717 view

รายละเอียดภาพรวม

จีนปกครองฮ่องกงภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๔๐ เป็นเศรษฐกิจเสรีและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นภาคบริการมากที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชีย มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของโลก เป็นเมืองท่าปลอดภาษี และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน มีนักท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๘ มากถึง ๕๖.๖๕ ล้านคน (ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยว ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ๔๒.๗ ล้านคน ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) และกรอบความร่วมมือ Pan Pearl River Delta (PPRD)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,106 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

จีน อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, อื่น ๆ, ฮินดู

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

362.99 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

48,717.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 HKD = 4.21 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ฮ่องกงมีพื้นที่จำกัดและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก

อุตสาหกรรมหลัก

บริการด้านการเงิน การค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา จีน/ไต้หวัน สิงคโปร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้า อุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ ามันปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน/ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

15,473.24 ล้าน USD ไทยส่งออก 12,523.61 ล้าน USD นำเข้า 2,949.63 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 9,573.98 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก

สินค้าส่งออก

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2041.71 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 3081.60 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,015,599 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 533,324 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2560)

คนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ (Central and Western)

หน่วยงานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล