ยุโรป

ฮังการี (Hungary)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9224 view

รายละเอียดภาพรวม

ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคตะวันออกไกลตามนโยบาย Eastern Opening และ Opening to the South ลดการพึ่งพาสหภาพยุโรปจริงหรือ น่าจะหมายถึงศูนย์กลาง/hub ในเชิงภูมิศาสตร์มากกว่ามั้ย เป็นศูนย์กลางของยุโรปกลางและยุโรปตะวันตก โดยการทำความตกลงกับจีนและเซอร์เบีย เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายบูดาเปสต์ – เบลเกรด เป็นตัวเชื่อมระหว่างยุโรปกลางและบอลข่าน
นโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สนับสนุนการขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป มีนโยบายชาตินิยมต่อสหภาพยุโรป แต่ไม่เห็นด้วยกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป ส่งทหารไปปฏิบัติการในอิรัก
มีบทบาทเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการดานูบ (Danube River Commission) และเป็นผู้ผลักดันยุทธศาสตร์สหภาพยุโรป สำหรับภูมิภาคดานูบใส่ชื่อเป็นอังกฤษด้วย
มีนโยบายสร้างงานโดยส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้คนฮังการีมีงานทำมากกว่าสนับสนุนแรงงานต่างชาติ แต่แรงงานไทยที่มีทักษะสามารถทำงานในตำแหน่งที่แรงงานฮังการีไม่ขาดแคลนมีทักษะได้

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

93,030 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Budapest

ภาษาราชการ

ฮังกาเรียน

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 ตุลาคม 2516 (ค.ศ. 1973)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

155.70 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

15,938.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 HUF = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

บ๊อกไซต์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย

อุตสาหกรรมหลัก

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ออสเตรีย ฝรั่งเศส สโลวาเกีย โรมาเนีย สหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อิตาลี โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย จีน รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

635.68 ล้าน USD ไทยส่งออก 445.88 ล้าน USD นำเข้า 189.80 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 256.08 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

รถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ก๊อกน้ำ วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากฮังการีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 32,412 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปฮังการีจำนวน 7,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2558)

คนไทยในฮังการี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในฮังการี

สถานเอกอัครราชทูต (Budapest)

หน่วยงานของฮังการีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)