ยุโรป

สาธารณรัฐมอลโดวา (Moldova)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8705 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป และพึ่งพาแก๊สธรรมชาติและเงินส่งกลับจากแรงงานมอลโดวาในรัสเซียอย่างมาก
ลงนามใน Association Agreement ซึ่งรวมถึงข้อบท Deep and Comprehensive FTA กับ EU เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 โดยโรมาเนียมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนบูรณาการของมอลโดวากับ EU
มีความขัดแย้งกับรัสเซียเกี่ยวกับดินแดน Transdniestr และได้รับการกดดันจากรัสเซีย ช่วงก่อนที่จะลงนาม Association Agreement กับ
EU โดยถูกรัสเซียระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไวน์ ผลไม้ และเนื้อสัตว์
มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์ท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

33,851 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

โรมาเนีย

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

11.31 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,189.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MDL = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ธาตุต่างๆ เช่น ลิกไนต์ ถ่านหิน และพื้นที่เพาะปลูกลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์

อุตสาหกรรมหลัก

อุปกรณ์ทางเกษตรกรรม เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แร่ธาตุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร ไวน์ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เบลารุส ตุรกี เยอรมนี อิตาลี ยูเครน โรมาเนีย รัสเซีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมัน แร่ธาตุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เบลารุส เยอรมนี อิตาลี ยูเครน โรมาเนีย รัสเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

6.69 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.66 ล้าน USD นำเข้า 6.03 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 5.37 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องครัวและของใช้ในบ้าน ผ้าผืน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมอลโดวาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,047 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐมอลโดวา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมอลโดวา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐมอลโดวาในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Ranong)