เอเชียตะวันออก

มองโกเลีย (Mongolia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6319 view

รายละเอียดภาพรวม

มีแร่ธาตุจํานวนมาก โดยเฉพาะ ทองแดง ทองคํา ถ่านหิน ยูเรเนียม มีศักยภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับไทย หรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม อาทิ จีน รัสเซีย
ต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และประเทศอาเซียน เพื่อคานอํานาจจีน และรัสเซีย
เป็นพันธมิตรกับไทยในกิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงการพัฒนา ในกรอบสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ความเป็นประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,500,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Ulaanbaatar

ภาษาราชการ

มองโกเลียน

ศาสนา

พุทธ

ประธานาธิบดี

นายคัลต์มา บัตทุลกา (Mr. Khaltmaa Battulga)

นายกรัฐมนตรี

นายอุคนา คูเรลซูค (Mr. Ukhnaa Khurelsukh)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แดมดิน ซอคต์บาตาร์ (Damdin Tsogtbaatar)

วันชาติ

11 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

13.01 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,103.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MNT = 0.013 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง ทองคํา ถ่านหิน ยูเรเนียม แร่เหล็ก เงิน สังกะสี และปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ (โดยเฉพาะทองแดงและยูเรเนียม) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เนื้อสัตว์ (ม้า แกะ) และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ สิ่งทอจากขนแกะ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร รัสเซีย เยอรมนี อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล น้ำมัน อาหาร โลหะ เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

82.98 ล้าน USD ไทยส่งออก 12.92 ล้าน USD นำเข้า 70.06 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 57.14 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่ ตะกรันและเถ้า ทองแดงและของทําด้วยทองแดง หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก

สินค้าส่งออก

ระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากมองโกเลียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 15,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปมองโกเลียจำนวน 5,500 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,000 จากปี 2559)

คนไทยในมองโกเลีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในมองโกเลีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Ulaanbaatar)

หน่วยงานของมองโกเลียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)