อเมริกาและแปซิฟิก

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4799 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ประมง และเมล็ดปาล์มน้ำมัน
มีศักยภาพเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
เป็นสมาชิกเอเปค และประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษของอาเซียน
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

462,840 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Port Moresby

ภาษาราชการ

อังกฤษ พิดจิน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ ๒ (H.M. Queen Elizabeth II )

นายกรัฐมนตรี

นายปีเตอร์ โอนีล (Mr. Peter O’Neill)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ริมบิงค์ ปาโต (Rimbink Pato)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

23.43 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,722.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PGK = 9.55 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์น้ำ ทอง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ทองแดง ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ทอง น้ำมันปาล์ม กาแฟ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทอง น้ำมัน ทองแดง ไม้ สินค้าเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สิงคโปร์ จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

440.03 ล้าน USD ไทยส่งออก 170.17 ล้าน USD นำเข้า 269.86 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 99.69 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ได้แก่ สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ

สินค้าส่งออก

ข้าว เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 857 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2558)

คนไทยในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Port Moresby)

หน่วยงานของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)