อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐปาเลา (Palau)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4044 view

รายละเอียดภาพรวม

แหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยว
มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับสหรัฐอเมริกา
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

458 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

17,910 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Melekeok

ภาษาราชการ

อังกฤษ Palauan

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

(H.E. Mr. Thomas Esang Remengesau, Jr.)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(The Hon Reverend Billy Kuartei)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.31 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

17,317.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ประมง

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ประมง เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าหัตถกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น กวม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.86 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.84 ล้าน USD นำเข้า 0.02 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.82 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปาเลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 36 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐปาเลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปาเลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐปาเลาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล