ยุโรป

โรมาเนีย (Romania)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3080 view

รายละเอียดภาพรวม

มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมหนัก การเกษตร และพลังงาน
เป็นสมาชิก EU แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมเขตเชงเก็น และไม่ได้อยู่ใน Euro Zone
เมือง Cluj-Napoca ได้รับการยกย่องว่าเป็น Silicon Valley แห่งยุโรป เนิื่องจากมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก
มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติสวยงาม ตลอดจนสปาทางการแพทย์ มีเมืองท่าที่สำคัญ อาทิ Constanta ที่เปิดรับการลงทุน
มีข้อพิพาทกับฮังการีเรื่องชนกลุ่มน้อยชาวฮังกาเรียนในภูมิภาคทรานซิลเวเนีย (Transylvania) ซึ่งแยกตัวจากฮังการีและรวมเป็นส่วนหนึ่งของโรมาเนียหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ASEM OSCE UN World Bank WTO NATO เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

230,030 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

19 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Bucharest

ภาษาราชการ

โรมาเนีย

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

239.55 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

12,301.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 RON = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

พลังงานไฟฟ้า โลหกรรม การทำเหมือง ไม้ซุง น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อาหารและเกษตร เคมีและปิโตรเคมี สิ่งทอ รองเท้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ แร่และเชื้อเพลิง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮังการี ตุรกี ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แร่และเชื้อเพลิง สิ่งทอและผลิตภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรีย ฝรั่งเศส ฮังการี อิตาลี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

301.92 ล้าน USD ไทยส่งออก 186.83 ล้าน USD นำเข้า 115.09 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 71.74 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

วงจรพิมพ์ ยางพารา รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากโรมาเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 31,212 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 จากปี 2558)

คนไทยในโรมาเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในโรมาเนีย

สถานเอกอัครราชทูต (Bucharest)

หน่วยงานของโรมาเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)