ยุโรป

ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4950 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นผู้นำด้าน ICT พลังงานสะอาด และการวิจัยอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ
มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ โดยดำเนินการผ่านโครงการ “Waste-to-Energy” ส่งผลให้สวีเดนมีปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบไม่ถึงร้อยละ ๑ ของปริมาณขยะทั้งหมด และต้องนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
ในฐานะสมาชิก UNSC วาระปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ สวีเดนมีนโยบายส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสันติภาพ รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติ การดำเนินการตามวาระการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ การไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม คนปัจจุบัน คือ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

449,964 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Stockholm

ภาษาราชการ

สวีดีช

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ ๑๖ กุสตาฟ ฟอลเก ฮูเบอร์ตูส (Carl Gustaf Folke Hubertus)

นายกรัฐมนตรี

นายสเตฟาน เลิฟเวน (Mr. Stefan Löfven)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาร์กอต วอลล์สตรอม (Margot Wallström)

วันชาติ

6 มิถุนายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

551.03 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

54,112.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 SEK = 3.6 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ แร่เงิน ป่าไม้ พลังงานน้ำ พลังงานนิวเคลียร์

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กและเหล็กกล้า ไม้และผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหารแปรรูป ยานยนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ไม้ กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอร์เวย์ เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์ เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ก เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,060.42 ล้าน USD ไทยส่งออก 480.92 ล้าน USD นำเข้า 579.50 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 98.58 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าส่งออก

เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบไก่แปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 136.87 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรสวีเดนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 311,937 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรสวีเดนจำนวน 39,030 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในราชอาณาจักรสวีเดน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูต (Stockholm)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Gothenburg)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Stockholm)

หน่วยงานของราชอาณาจักรสวีเดนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phetchaburi)