เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 17759 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยเป็นผู้เล่นสำคัญในประเด็นทะเลจีนใต้
พยายามเพิ่มบทบาทของประเทศในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ในวาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๑)
เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไทยมีความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้วย ขณะที่เวียดนามมีความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวกับประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มทั้ง ๕ ประเทศ
เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีน เศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ และ ๖.๓๖ ต่อปีในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมาตามลำดับ มีศักยภาพการผลิตสูง แรงงานในประเทศมีคุณภาพและยังคงมีค่าจ้างแรงงานต่ำ
ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

331,690 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

96 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Hanoi

ภาษาราชการ

เวียดนาม

ศาสนา

พุทธ

ประธานาธิบดี

นายดั่ง ถิ หง็อก ถิง (Mr. Dang Thi Ngoc Thinh)

นายกรัฐมนตรี

นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr. Nguyen Xuan Phuc)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ (Pham Binh Minh)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

244.95 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,563.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 VND = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ฟอสเฟต น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ประมง ถ่านหิน แร่บ๊อกไซต์ ไม้ซุงและป่าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป สิ่งทอ รองเท้า ผลิตเครื่องจักร เหมืองแร่ ถลุงเหล็ก ปูนซีเมนต์ ปุ๋ยเคมี ยางรถยนต์ น้ำมัน โทรศัพท์มือถือ และกระดาษ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตร และสินค้าประมง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมัน อาหารสัตว์ ปุ๋ย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

18,667.17 ล้าน USD ไทยส่งออก 12,958.15 ล้าน USD นำเข้า 5,709.02 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 7,249.13 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน ผ้าผืน ด้ายและเส้นใย เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำแช่แข็ง และแปรรูป คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ชากาแฟ เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน และกระดาษ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1.46 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 1056.89 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,027,260 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน 342,836 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต (Hanoi)
สถานกงสุลใหญ่ (Ho Chi Minh City)

หน่วยงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Khon Kaen)